Tautsaimniecības komitejas 10.11.2022. darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 10.11.2022. darba kārtība

10.11.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
2. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajam īpašumam Malienas iela 4, Alūksne, Alūksnes novads, 1. redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr._/2022 izdošanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Par zemas īres mājokļu reģistru Alūksnes novadā” izdošanu.
4. Par zemes Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas nodošanu atsavināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo īres māju būvniecībai.
5. Informācija par inženiertīklu izbūvi Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā.
SLĒGTĀ DAĻĀ:
6. [..].
7. [..].

Skip to content