Finanšu komitejas 17.11.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 17.11.2022. sēdes darba kārtība

17.11.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 4 – 13, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 025 4020 īpašumā Uzvaras ielā 16, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par zemes Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas nodošanu atsavināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo īres māju būvniecībai.
6. Par piekrišanu veikt grozījumu nekustamā īpašuma pirkuma līgumā.
7. Par saistošo noteikumu Nr. _/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā”” izdošanu.
8. Par izmaiņām Administratīvās komisijas personālsastāvā.
9. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 28.07.2022. lēmumā Nr. 294 “Par SIA “RŪPE” pamatkapitāla palielināšanu projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” Nr.5.6.2.0/21/I/010 īstenošanai”.
10. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā.
11. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā.
12. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā.
13. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”.
14. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 209 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis””.
15. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 216 “Par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā””.
16. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 206 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Kultūras centram”.
17. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 225 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai”.
18. Par finansējuma piešķiršanu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei.
19. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Izglītības un sporta centra izveidei Alūksnes pilsētā.
20. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes izziņas centra telpu iekārtošanai.
21. Par Zeltiņu pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu.
22. Informācija par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam.

Skip to content