Attīstības komitejas sēdes 16.11.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Attīstības komitejas sēdes 16.11.2023. darba kārtība

16.11.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
2. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Zemes lietu komisija” nolikumā.
3. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023 “Par medībām Alūksnes pilsētā” izdošanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr. __/2023 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku nosaukuma norādes zīmes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā” izdošanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023 “Par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu ēkas fasāžu restaurācijai, atjaunošanai, ēkas konservācijas darbiem Alūksnes novadā” izdošanu.
6. Par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna apstiprināšanu un atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidošanu.
7. Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem.
8. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
9. Par projektu “Publiskās ārtelpas attīstīšana Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā”.
10. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr. 33 “Par noteikumu Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2023. gadam” izdošanu.
11. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2024. gadam.
12. Informācija par prioritāro projektu.
SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ TIKS IZSKATĪTI:
Trīs lēmuma projekti par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi.
Lēmuma projekts par Būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu.

Skip to content