Izpilddirektora informācija 29. februāra domes sēdē - Alūksnes novads

Izpilddirektora informācija 29. februāra domes sēdē

Pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis 29. februārī domes sēdē deputātiem sniedza informāciju par aktuālāko pašvaldībā.

Līdz 26. februārim Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļā izdarīti 10 dzimšanas reģistri. Mūžībā aizgājuši 50 Alūksnes novada iedzīvotāji. Reģistrētas 4 laulības.

Uzsākta gaismekļu maiņa projektā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.

Tiek gatavots projekta pieteikums aktivitātē “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku”.

Tuvojas noslēgumam Saules tilta pārbūves būvprojekta izstrāde – tiek veikta būvprojekta ekspertīze.

Pilssalas tiltam tiek izstrādāta remontdarbu specifikācija.

Tiek gatavots projekta pieteikums aktivitātē “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība”.

8. februārī notika tikšanās ar Alūksnes novada pašvaldību, SIA “Alūksnes nami”, SIA “LAUTUS VIDE” (iepriekš – SIA “Pilsētvides serviss”), daudzīvokļu māju apsaimniekotājiem (pilnvarotām personām) par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu un citiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem.

Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas un SIA “Alūksnes nami” speciālisti uzsākuši pašvaldības dzīvošanai nederīgo (tukšo) dzīvokļu inventarizāciju. Inventarizācijas plānotais termiņš līdz 2024. gada 15. aprīlim (brīvie dzīvokļi ~ 100, no tiem Alūksnes pilsētā 29).

Pabeigta ražošanas ēku piesaistes būvprojektu izstrāde zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 36560040140, Jaunalūksnes pagastā, un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 36440040126, Annas pagastā.

Pabeigta mākslinieciski arhitektoniskā izpēte ēkai Dzirnavu ielā 7, Alūksnē, paralēli tiek veikts būves tehniskais apsekojums.

Svētku noformējuma darba grupa izstrādājusi Lieldienu un 4. maija noformējuma koncepciju.

15. februārī notika LIAA atvērto durvju diena jaunajās telpās Dārza ielā 11, starpinstitucionālā tikšanās ar LIAA, Alūksnes lauku partnerību, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, Nodarbinātības Valsts aģentūru un ALTUM par uzņēmējdarbības jomas aktualitātēm šajā gadā.

Budžeta izpilde uz 23.02.2024.: kopā ieņēmumu izpilde 16,16%, galveno ieņēmumu avotu izpilde:
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 13,62% (pēc likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam” 1. ceturkšņa 2 mēnešu periodā jāsasniedz 14%),
nekustamā īpašuma nodoklis 32,64%,
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija 11,98%,
budžeta iestāžu ieņēmumi 18,33%.
izdevumu izpilde 14,70%.
Aizdevumu un galvojumu saistību attiecība pret pašvaldības budžetu bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 18,27%.

Izsludināta apspriede ar piegādātāju atklātam konkursam “Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Alūksnes novada teritorijā”.

Izsludināts atklāts konkurss pašvaldības autoceļa “Mālupe-Skola” Mālupes pagastā seguma pārbūvei.

Saņemti piedāvājumi atklātam konkursam “Elektroenerģijas iegāde Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām” un notiek to izvērtēšana.

Vakances Alūksnes novada pašvaldībā:
Centrālajā administrācijā – 4 vakances (projektu vadītājs, ainavu arhitekts, jurists, teritorijas plānotājs),
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldē – 2 vakances (ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Ilzenes un Zeltiņu pagastos),
Alūksnes Sporta skolā – 1 vakance (džudo treneris),
Bāriņtiesā – 1 vakance (bāriņtiesas loceklis),
Pašvaldības iestādē “Spodra” – 2 vakances (arborists, traktora vadītājs),
Sociālo lietu pārvaldē – 1 vakance (sociālais darbinieks darbam ar personu grupām),
Alūksnes novada Kultūras centrā – 12 vakances (amatierkolektīvu vadītāji).

18. februārī notika novada vokālo ansambļu skate, piedalījās 11 novada vokālie ansambļi. Skatē visi ansambļi ieguva 1. pakāpes diplomus.

23. februārī ar piemiņas pasākumiem Neatkarības cīņās kritušajiem somu karavīriem, Alūksnē un Bejā iesākās pasākumu cikls “Alūksnes atbrīvošanai 105”.

Kopumā novadā februārī iedzīvotājiem piedāvātas 52 aktivitātes, pasākumi vai koncerti.

Apkopoti bibliotēku 2023. gada darba statistikas rādītāji: bibliotēkās reģistrēti 4 679 lietotāji, fiziskais apmeklējums – 55 624, virtuālais apmeklējums – 164 234, izsniegtas 114 632 fiziskā krājuma vienības.

Realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts “Alūksnes Jaunās pils kāpņu telpas austrumu sienas gleznojuma restaurācija un rekonstrukcija”.

Aizvadīts malēniešu kāršu spēles “Puns” ceļojošā turnīra 5. posms Alsviķos ar rekordlielu dalībnieku skaitu – 68 dalībnieki/34 komandas.

No 5. februāra Alūksnes novada muzeja struktūrvienības “Viktora Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes lauku sēta”” vadītāja uz noteiktu laiku ir Lāsma Kaupuža.

Izglītības iestādēs norit aktīvs mācību priekšmetu olimpiāžu, interešu izglītības konkursu, sacensību laiks.

26. februārī sākās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas akreditācija un skolas direktores profesionālās darbības novērtēšana.

Februārī noticis “Jestrais Ķauķis”, “Mamutu medības 2024 Ilzenē”, “Ilgāja zivtiņa”, Latvijas kausa posms biatlonā Mežiniekos, suņu sacensības “Alūksnes ziema 2024”. Izsludināts konkurss XXI starptautiskā džudo turnīra rīkošanai Alūksnē.

Saskaņā ar Būvvaldes informāciju, izsniegtas būvatļaujas: infrastruktūras izveidei Alūksnē (Helēnas 1A), valsts nozīmes ūdensnotekas “Ievedne” atjaunošanai Jaunannas un Malienas pagastos, uzsākta laivu māju lietotāju informēšana par nepieciešamību sākt laivu novietņu sakopšanu. Uzsākta būvniecība Latvijas valsts mežu objektos: “Kuprava-Žīguri”, “Sopkas ceļš”, “Rīsava” meliorācija Liepnas pagastā, “Laimstaru ceļš”, “Kraujas ceļš”, “Anītenes ceļš” Alsviķu pagastā, “Pieguļas ceļš” Ilzenes pagastā, “Salenieku ceļš” Mālupes pagastā, projektēšanas nosacījumu izpilde objektiem: “Ceļmalas ceļš” Jaunalūksnes pagastā, ”Grīvnieki” meliorācija Jaunalūksnes, Mālupes pagastos, “Dūju dambis” meliorācija Zeltiņu pagastā.

Alūksne prezentēta kā tūrisma galamērķis starptautiskajā izstādē Tallinā (kopējais apmeklētāju skaits – nepilni 21 950, dalībnieku skaits 413 no 26 valstīm).

Veikta tūrisma mārketinga aktivitāšu plāna izstrāde 2024. gadam sadarbībā ar Vastselīnu un Setomā.

Dalība kopstendā izstādē “Balttour”, kur risinājās organizētas tikšanās ar ārvalstu tūroperatoriem, gidiem un interesentiem (kopējais apmeklētāju skaits 21 750, dalībniekus skaits vairāk kā 300 ar pārstāvniecību no 34 valstīm), kā arī iesaiste Valsts Prezidenta uzņemšanā stendā.

Izsludināta pieteikšanās Mājas kafejnīcu dienai 2024.

Notikusi SIA “AP Kaudzītes” dalībnieku sapulce par reorganizācijas procesa uzsākšanu apvienošanas ceļā, pievienojot to SIA “ZAAO”. Uz marta komitejām tiks virzīts lēmuma projekts par kapitālsabiedrības reorganizācijas procesa uzsākšanu.

24. februārī notika nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” brīvprātīgo, ziedotāju un atbalstītāju pasākums “Miera nesējs”, kurā godināti brīvprātīgie, ar kuru palīdzību nogādātas automašīnas Ukrainā uz frontes līnijām, lai sniegtu palīdzību. Kopumā nogādātas 33 automašīnas, tajā skaitā arī pašvaldības autobuss. Brīvprātīgo pārstāvis Pāvels Čornijs pasākumā informēja, ka brīvprātīgo rīcībā ir visa informācija par katru nogādāto automašīnu (t. sk., kurā vietā tā atrodas, kurā vienībā un kā tiek izmantota). Informēja, ka ļoti noderīgs ir pašvaldības ziedotais autobuss, jo tas tiek izmantots gan munīcijas piegādei uz fronti, gan ievainoto transportēšanai. Minēja, ka autobusa nobrauciens Ukrainā ir lielāks nekā Latvijā iepriekš nobrauktā kilometrāža 8 gadu laikā. Ukrainas pārstāvji ir pateicīgi par šādu palīdzību.

IZPILDDIREKTORA PREZENTĀCIJA

 

 

Skip to content