Aicina izteikt viedokli par trīs saistošo noteikumu projektiem - Alūksnes novads

Aicina izteikt viedokli par trīs saistošo noteikumu projektiem

No 26. marta līdz 9. aprīlim ikviens interesents var izteikt viedokli par vairākiem Alūksnes novada domes sagatavotajiem grozījumiem domes saistošajos noteikumos.

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem

Saistošo noteikumu projekts paredz jaunu brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu, kas nosaka ēdināšanas pabalsta piešķiršanu speciālās izglītības programmas izglītojamajam, kuram mācības tiek organizētas mājās, jo saistībā ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, vai ar garīgās attīstības traucējumiem nav iespējams apmeklēt izglītības iestādi klātienē. Atbalsts naudas veidā dos iespēju vecākam nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošu uzturu.

Šobrīd attiecībā uz ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu saņemšanu, spēkā esošā pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva attiecas tikai uz izglītojamajiem,  kuri klātienē apmeklē vispārējās izglītības iestādes. Atbalstot iepriekš minēto iniciatīvu, līdzvērtīgu atbalstu saņemtu arī izglītojamie, kuri smago veselības traucējumu dēļ nevar apmeklēt izglītības iestādi.

 

Par Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību

Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Alūksnes novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.

 

Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt vienotu kārtību, kādā kopjama Alūksnes novada administratīvā teritorija, tajā skaitā uzturamas tajā esošās būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību, aizsardzību un pilsētvides ainavas saglabāšanu.

Ar saistošo noteikumu projektiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes https://aluksne.lv/  sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem.

 Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā.

Viedokli par saistošo noteikumu projektiem izziņotajā termiņā var iesniegt kādā no šiem veidiem:

– nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā latvija.gov.lv,

– nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,

– nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot iesnieguma veidlapu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā,

– nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).

 

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content