Izpilddirektora informācija 28. marta domes sēdē - Alūksnes novads

Izpilddirektora informācija 28. marta domes sēdē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis 28. martā notikušajā pašvaldības domes sēdē sniedza deputātiem informāciju par aktualitātēm pašvaldībā.

22. martā Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību Attīstības padome Alūksnē tikās ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu, kā arī ministrijas pārziņā esošo nozaru pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar problemātiskajiem jautājumiem. Sarunu tēmas pašvaldībām ļoti būtiskas – valsts nozīmes autoceļu uzturēšana un atjaunošana, sabiedriskais transports un pasažieru pārvadājumi, “Latvijas pasta” darbība reģionos. Ministru informējām par būtiskākajām vajadzībām Alūksnes novadā – kritiskākajiem ceļu posmiem, problēmām valsts autoceļu ikdienas uzturēšanā. Vērsām uzmanību uz Ziemeru ceļa sakārtošanu, par ko ar ministriju runājam jau vairākus gadus un ceram uz drīzu risinājumu.

Alūksnes novada pašvaldība aicināja atsaukties nekustamo īpašumu attīstītājus, kas būtu ieinteresēti Alūksnes novada teritorijā būvēt zemu izmaksu īres namus, iesaistoties Ekonomikas ministrijas izstrādātajā valsts atbalsta programmā zemu izmaksu īres namu būvniecībai reģionos. Ar šīs programmas atbalstu līdz 2026. gadam plānots sekmēt aptuveni 700 jaunu dzīvokļu būvniecību, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības aktivitāti un iedzīvotājiem tik nepieciešamo zemu īres izmaksu mājokļu pieejamību reģionos.

6. martā Alūksnes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija mācībās “Pilskalns 2024” trenēja rīcības un sadarbības spējas krīzes situāciju risināšanā. Mācību laikā saskaņā ar iepriekš sagatavotu scenāriju komisija sadarbībā ar Zemessardzes 2. Vidzemes brigādi un 31. kājnieku bataljonu izspēlēja atbildīgo institūciju rīcību hibrīdapdraudējuma gadījumā. Mācību dalībnieki analizēja vairākas potenciālas krīzes situācijas, plānojot komisijas un iesaistīto dienestu rīcību to risināšanā, iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanā.

26.martā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 1, Alūksnē izsole. Īpašuma tiesības par summu 257 600 EUR iegūst SIA”NTC investīcijas”. Uz izsoli bija pieteikušies trīs pretendenti.

Līdz 26.martam Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 20 jaundzimušie, 7 laulības un 68 miršanas fakti. 23.martā 100 gadu jubilejā suminājām Alsviķu pagasta iedzīvotāju Stefāniju Keišu.

Par tiesvedībām pēdējos mēnešos – ar pirmās instances tiesas nolēmumu ir atcelti pašvaldības lēmumi par atļauju atcelšanai organizēt azartspēles SIA “Jocker” un SIA “Klondaika”. Pirmajā instancē ir noraidīta SIA “Pata” sūdzība par atteikumu lauksaimniecības zemes apmežošanai. Ir uzsākta tiesvedība pēc privātpersonas pieteikuma administratīvajā lietā par administratīvā akta atcelšanu un faktiskās rīcības atzīšanu par prettiesisku saistībā ar privātīpašuma aizskārumu Veclaicenē, prasot mantisko zaudējumu un kaitējumu aptuveni 85000 EUR apmērā.

CFLA iesniegts projekta pieteikums “Sociālo mājokļu atjaunošana” (Jāņkalna iela 8, Alūksne, 12 dzīvokļu pārbūve).

Projektam “Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai” apstiprināts noslēguma maksājuma pieprasījums un izmaksāts noslēguma maksājums.

Projektam “UZŅĒMĒJDARBĪBAI NOZĪMĪGAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADĀ” apstiprināts noslēguma maksājuma pieprasījums un izmaksāts noslēguma maksājums.

Projektā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” uzstādītas LED lampas Jaunalūksnē, Jaunannā, Liepnā un Alūksnē, kopā uzstādīti 536 gaismekļi.

Atbalstīts projekta pieteikums “Meža dienas 2024” ar izmaksām 1500 EUR (plānoti koku stādi Muižas parka teritorijā).

Pieci darbinieki piedalījušies 16 stundu ģeogrāfiskās informācijas sistēmas “ArcGIS” apmācībās – projektu vadītāja Kristīne Lāce, SIA “Alūksnes nami” nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Kalniņa, SIA “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris Artūrs Mičulis, SIA “Rūpe” inženierkomunikāciju tehniķis Artis Žagars, pašvaldības iestādes “Spodra” būvinženiere Natālija Jaunzema.

26. martā notika lokālplānojuma “Putni” publiskā apspriešana.

28. martā plkst. 17.30 Alūksnes novada administratīvās ēkas Lielajā zālē tikšanas ar laivu māju “Iekšezers 3” un “Iekšezers 5” lietotājiem.

Saņemts CFLA lēmums par atbalstu projektam “Publiskās ārtelpas attīstīšana Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā” (Vidusskolas un ģimnāzijas teritorija Glika ielā 10) ar precizējamiem nosacījumiem.

Sagatavota tehniskā dokumentācija nekustamā īpašuma “Krejotava” Māriņkalnā nojaukšanai, notiek tirgus izpēte. Turpinās tehniskās dokumentācijas izstrāde Kūdupes tilta pārbūvei Pededzē, veikta tirgus izpēte Liepnas tautas nama ēkas fasādes atjaunošanai, izsludināta iepirkuma procedūra ielu apgaismojuma atjaunošanai Mālupē. Tuvākajā laikā plānota iedzīvotāju informēšana par atputekļojamajiem ceļu posmu darbu apjomiem pagastu teritorijā atbilstoši šajā budžeta gadā iespējamajam finansējumam.

20.martā notika konsultāciju diena par inkubācijas programmas plānotajiem uzņemšanas nosacījumiem LIAA pārstāvniecībā Alūksnē.

27.martā notika pasākums uzņēmējiem “#IEPAZĪSTI #SADARBOJIES”, kura laikā uzņēmēji apmeklēja 3 jaunos tūrisma nozares pakalpojuma sniedzējus novadā – “RETENES” svētkus telpu, atpūtas vietu “EFEKTS” un izklaides centru “BĀNĪŠA BRĪNUMZEME”. Uzņēmēji tika informēti arī par Alūksnes novada mobilo lietotni un sadarbības iespējām.

Budžeta izpilde uz 26.03.2024.
Ieņēmumu avotu izpilde:
Kopā ieņēmumi izpildīti par 30,91%,
tajā skaitā
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 22,67% (Pēc likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam šajā periodā jāsasniedz 21,0%),
Nekustamā īpašuma nodoklis 58,82%,
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija 25,09%,
Budžeta iestāžu ieņēmumi 28,59%.
Izdevumu izpilde 22,07%.
Aizdevumu un galvojumu saistību attiecība pret pašvaldības budžetu bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 17,83%.

Izsludināts iepirkums “Ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana Alūksnē, Alūksnes novadā”.
Izsludināta apspriede iepirkumam “Franču dārza izveide, tā teritorijas stādījumu sakopšana un gājēju celiņa ierīkošana Alūksnes muižas parkā”.
Atvērti piedāvājumi iepirkumam “Pašvaldības autoceļa “Mālupe-Skola” seguma pārbūve” un notiek tā vērtēšana.
Izsludināti un aktīvā procesā ir iepirkumi “Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Alūksnes novada teritorijā” un “Publiskās ārtelpas izbūve Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā”.
Izvērtēti un noslēgti līgumi: par automobiļu iegādi (SIA “LALUNA”, 150743,80 EUR bez PVN), par Alūksnes novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Alūksnes Novada Vēstis” izplatīšanu (VAS “Latvijas pasts”, 11138,40 EUR bez PVN), par elektroenerģijas iegādi Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām (SIA “AJ POWER”, 0,08323EUR/kWh bez PVN).

Martā notikuši 14 dažādi profesionālās pilnveides pasākumi pedagogiem. Gulbenes skolotāju forumā ar savu pieredzi dalījās trīs izglītības iestāžu pedagogi.

Skolēniem bija iespēja piedalīties 10 pasākumos – mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs. Pēc trīs gadu pārtraukuma notika piecgadīgo un sešgadīgo bērnu olimpiāde “Gudrinieks 2024”, kurā piedalījās 60 dalībnieki. Vidzemes augstienes folkloras kopu sarīkojumā Māriņkalnā piedalījās gandrīz 200 dalībnieku. Konkursa “Latviešu pēdas Sibīrijā un tālajos Austrumos” divi darbi izvirzīti dalībai Baltijas konferencē Igaunijā.

5. aprīlī plānojas Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atjaunotajā vēsturiskajā korpusā atvērto durvju diena – aicinām visus plkst.15.00 apmeklēt atvērto durvju dienu.

Saņemts Labklājības ministrijas Sociālā darba un sociālās politikas departamenta atzinums par SAC “Alūksne”. Kopumā objekts atbilst prasībām. Uzsākta ieteikumu ieviešana un izpilde.

SAC “Pīlādži” Pārtikas un veterinārā dienesta un Veselības inspekcijas pārbaudes noslēgtas ar pozitīvu atzinumu. Pārkāpumi nav konstatēti.

Alūksnē un pagastos ir uzsākti ielu, ceļu, pašvaldības publisko teritoriju sakopšanas darbi pēc ziemas. Aprīlis būs spodrības mēnesis, kura laikā Alūksnē iedzīvotājiem noteiktās vietās būs iespēja nogādāt pērnās lapas un zarus, ko savāks iestāde “Spodra” un nogādās uz zaļo atkritumu laukumu. Pilsētā un pagastos iedzīvotājiem tiks organizēta lielgabarīta atkritumu nodošana. Spodrības mēnesī skolēni tiks iesaistīti publisko teritoriju sakopšanas talkās.

Iestāde “Spodra” ir nomainījusi segmentus Pils parka strūklakai.

Ikviens interesents var izteikt viedokli par sagatavoto Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projektu par pašvaldības kapsētu darbības noteikumiem, tāpat viedokļi no iedzīvotājiem tiek gaidīti par sagatavotajiem grozījumiem saistošajos noteikumos “Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novadā”, par noteikumiem “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”, “Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”, grozījumiem noteikumos “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”.

Alūksnes novada būvvalde informē, ka ir akceptēts tehniskais projekts “Tirdzniecības centra jaunbūve” Latgales ielā 3B, Alūksnē.

Izsludināta pieteikumu iesniegšana pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu ēku fasāžu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai (pieteikumus varēs iesniegt no 2.aprīļa līdz 7.maijam).

Sporta pasākumi martā:
Hokeja turnīrs “Zelta ripa Alūksnē” Vastselīnā, Igaunija;
Telpu futbols Alūksnes Sporta centrā;
Šaha turnīrs pasākumā “Mīlot dzīvi un pasauli – mākslinieks ar savu rokrakstu” (Leo Koklem 100, Šaha federācijai 100);
Pārrobežu (LV-EE) sporta projekta “Sports visiem” organizatoru tikšanās Repinā, Igaunijā;
Suņu sporta sacensības “Alūksnes meitene”;
Jaunatnes līgas basketbola spēle Alūksnes Sporta centrā;
Pārrobežu (LV-EE) sporta projekta “Sports visiem” ietvaros vingrošanas (joga, pilates) nodarbības Varskā, Igaunijā;
Pārrobežu (LV-EE) sporta projekta “Sports visiem” ietvaros vīriešu basketbola turnīrs Alūksnes Sporta centrā;
Florbola turnīri Ilzenē un Liepnā.

2024. gadā plānoti 47 sporta pasākumi:
7 starptautiska mēroga sacensības (motokross, rallijs, zemledus makšķerēšana, biatlons, džudo, MTB riteņbraukšana, ūdens motosports);
21 Latvijas mēroga sacensības (jauni – nakts orientēšanās Ilzenē, velo “Pump track” sacensības Alūksnes velotrasē, kabeļveikbords Ilzenē, “Mamanet” Alūksnē);
19 novada kopienu saliedēšanas pasākumi un sacensības (Liepnā, Jaunannā, Ilzenē, Zeltiņos, Alūksnē).

Biedrību iesaiste sporta pasākumu organizēšanā (līdzdarbības līgumi):
2024. gadā jau ir noslēgti 5 līdzdarbības līgumi par pasākumu organizēšanu.

Pašvaldības iesaiste pārrobežu (LV-EE) sporta projektā “Sports visiem”:
Aktivitātes basketbolā, 3 x 3 basketbolā, futbolā, vingrošanā (joga, pilates), soļošanā (pa maršrutu ar veselību izzinošiem elementiem), disku golfā un orientēšanās sportā.

Pašvaldības atbalsts sporta sasniegumu veicināšanai (saistošie noteikumi):
Atbalstītas 3 biedrību komandas un 2 individuālie sportisti.

Pamatojoties uz “Alūksnes novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 2023. – 2027. gadam” 2.8. uzdevuma “Veicināt jaunu talantu un augstu sasniegumu sporta attīstību” 11. rīcību “Sekmēt jaunu talantu piesaisti” (no pasākumu budžeta) atbalstītas 3 komandas:
Volejbola komandu “Alūksne 1” un “Alūksne 2” piedalīšanās nodibinājuma “Vidzemes Volejbola līga” organizētajās volejbola sacensībās no 2023. gada oktobra līdz 2024. gada maijam.
Telpu futbola komandas “Alūksne” piedalīšanās Latvijas Futbola federācijas Ziemeļaustrumu Futbola centra organizētajās “Latvijas 1. līgas čempionāts telpu futbolā Ziemeļaustrumu reģiona 2024. gada sezonā” telpu futbola sacensībās.

PREZENTĀCIJA

Skip to content