Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu otrās redakcijas publisko apspriešanu - Alūksnes novads

Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu otrās redakcijas publisko apspriešanu

Ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.368 “Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu pilnveidotās (2.0) redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tiks uzsākta pilnveidotās Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas laiks: no 2022.gada 10.janvāra līdz 31.janvārim.

Publiskās apspriešanas sanāksme: 2022.gada 27.janvārī plkst.17:10, Alūksnes novada pašvaldībā, Lielajā zālē (1.stāvā). Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies zaļajā epidemioloģiski drošajā režīmā, veicot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikāciju, lietojot sejas maskas.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi par pilnveidoto redakciju iesniedzami līdz 31.janvārim (ieskaitot):

papīra formātā – Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, sūtot pa pastu vai ievietojot pie Klientu apkalpošanas centra izvietotajā ziņojumu kastītē,

elektroniski – uz e-pastu: dome@aluksne.lv.

Fiziskajām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs. Juridiskajām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, darbības vietas adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs.

Priekšlikumu iesniegšana iespējama arī Ģeoportālā, nospiežot “Iesniegt priekšlikumu” un autentificējoties ar elektronisko identifikācijas pakalpojumu sniedzēju.

 

Ar Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu pilnveidoto (2.0) redakciju izdrukas formātā var iepazīties Alūksnes novada pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu pilnveidotā (2.0) redakcija elektroniskā formātā –

  1. Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu 2.redakcija, Paskaidrojuma raksts.
  2. Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. grozījumu 2.redakcija, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Pielikums – Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmums Nr.368 “Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu pilnveidotās (2.0) redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”

Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu 2.redakcija elektroniskā  formātā pieejama arī Ģeoportālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18861.

 

Jautājumos par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumiem vērsties pie teritorijas plānotājas Madaras ZIŅĢES-BUMBURES, tālruņa numurs: 26606818, e-pasts: madara.bumbure@aluksne.lv.

Skip to content