Domes 27.01.2022. sēdes darba kārtība

27.01.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Izpilddirektora informācija par iepriekšējā periodā pieņemto domes lēmumu izpildi.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 122”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 147 B”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ezermalas iela 50, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Sivecu lauks”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā, zemes daļas nomu.
 8. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža zemē īpašumā “Ķūderlauki”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā.
 9. Par Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra lēmuma Nr. 6 atzīšanu par spēku zaudējušu.
 10. Par Alūksnes novada domes 2021. gada 29. jūlija lēmuma Nr. 239 atzīšanu par spēku zaudējušu.
 11. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2012. gada 23. augusta noteikumos Nr. 4/2012 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanai”.
 12. Par Stipendiju piešķiršanas komisiju.
 13. Par Pedagoģiski medicīnisko komisiju.
 14. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā.
 15. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
 16. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
 17. Par saistošo noteikumu Nr._/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 27/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem”” izdošanu.
 18. Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes īslaicīgās nomas maksas pakalpojumu.
 19. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 20. Par atļauju Elitai LAIVAI savienot amatus.
 21. Par atļauju Ivetai BALTAJAI-VANAGAI savienot amatus.
 22. Par atļauju Ivetai DRIŅINAI savienot amatus.
 23. Par atļauju Ingrīdai SNIEDZEI savienot amatus.
 24. Par atļauju Daigai VĪTOLAI savienot amatus.
 25. Par atļauju Vēsmai ČUGUNOVAI savienot amatus.

SLĒGTĀ DAĻĀ:

 1. [..].
 2. [..].

 

 

Skip to content