Domes sēdes 25.04.2024. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 25.04.2024. darba kārtība

25.04.2024., plkst. 8:30
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1. stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Izpilddirektora informācija.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3694 002 0337, “Krūmāji”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
3. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. decembra lēmumā Nr. 392 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni” (kadastra numurs 3696 008 0051), Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, un darba uzdevuma un lokālplānojuma teritorijas apstiprināšanu” (lēmumprojekts).
4. Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr. 2/2012 atradnē “Lejupe”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā (lēmumprojekts).
5. Par noteikumu Nr.__/2024 “Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” izdošanu (lēmumprojekts).
6. Par saistošo noteikumu Nr.__/2024 “Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” izdošanu (lēmumprojekts).
7. Par saistošo noteikumu Nr.__/2024 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā” izdošanu (lēmumprojekts).
8. Par saistošo noteikumu Nr._/2024 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā” izdošanu (lēmumprojekts).
9. Par saistošo noteikumu Nr. _/2024 “Alūksnes novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumi” izdošanu (lēmumprojekts).
10. Par saistošo noteikumu Nr. __/2024 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2021 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”” izdošanu (lēmumprojekts).
11. Par saistošo noteikumu Nr. _/2024 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 28/2023 “Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu (lēmumprojekts).
12. Par Alūksnes novada muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2024.-2028. gadam apstiprināšanu (lēmumprojekts).
13. Par Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Alūksnes novada bāriņtiesa” nolikuma apstiprināšanu (lēmumprojekts).
14. Par piedalīšanos projektā “Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas DigiSoc izstrāde un ieviešana” (lēmumprojekts).
15. Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sniegtā veļas mazgāšanas pakalpojuma maksas noteikšanu (lēmumprojekts).
16. Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sniegtā higiēnas pakalpojuma – dušas izmantošana, maksas noteikšanu (lēmumprojekts).
17. Par atbalsta grupas pakalpojuma pieaugušām personām un bērniem maksas noteikšanu (lēmumprojekts).
18. Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu (lēmumprojekts).
19. Par maksas noteikšanu tirdzniecības automātu uzstādīšanai (lēmumprojekts).
20. Par līdzekļu pārkārtošanu skolēnu nodarbinātības nodrošināšanai vasarā (lēmumprojekts).
21. Par līdzekļu pārkārtošanu Būvvaldei (lēmumprojekts).
22. Par saistošo noteikumu Nr._/2024 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2024 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam”” izdošanu (lēmumprojekts).
23. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 29. februāra lēmumā Nr. 32 “Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2024. – 2026. gadam apstiprināšanu” (lēmumprojekts).
24. Par izstāšanos no biedrības “Vidzemes Tūrisma asociācija” (lēmumprojekts).
25. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 28.03.2024. lēmumā Nr. 110 “Par īpašuma iegādi” (lēmumprojekts).
26. Par atļauju E.Balandei savienot amatus (lēmumprojekts).
27. Par atļauju R.Mellenbergai savienot amatus (lēmumprojekts).
28. Par atļauju S.Prenkai-Mihailovai savienot amatus (lēmumprojekts).
29. Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas personālsastāvā (lēmumprojekts).
30. Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas personālsastāvā (lēmumprojekts).
31. Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas personālsastāvā (lēmumprojekts).
32. Par atļauju V.Kļaviņai savienot amatus (lēmumprojekts).

Skip to content