Domes sēdes 25.01.2024. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 25.01.2024. darba kārtība

25.01.2024., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Izpilddirektora informācija.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0253, “Varavīksnes 1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0248, “Vecmeisteri”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
4. Par cirsmu paketes īpašumā “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
5. Par nekustamā īpašuma “Liepnas Patvēruma meklētāju centrs”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā (lēmumprojekts).
6. Par grozījumiem Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā (lēmumprojekts).
7. Par saistošo noteikumu Nr. _/2024 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā”” izdošanu (lēmumprojekts).
8. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.09.2019. lēmumā Nr. 276 “Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem” (lēmumprojekts).
9. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā (lēmumprojekts).
10. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 379 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei” (lēmumprojekts).
11. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 399 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības iestādē “SPODRA”” (lēmumprojekts).
Slēgtajā daļā tiks izskatīts:
lēmuma projekts par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi.
lēmuma projekts par Alūksnes novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna daļas apstiprināšanu.

Skip to content