Strautiņu pamatskola - Alūksnes novads

Strautiņu pamatskola

Strautiņi, Alsviķu pagasts,
Alūksnes novads, LV-4301

Direktore: Ingrīda PEDECE
Tālruņi: 25615640
e-pasts: skola.strautini@aluksne.lv

Strautiņu pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 

Nu jau vairāk kā 145 gadi mūs šķir no tā laika, kad 1868. gadā pagasta vadība izlēma apvienot Ķemerī un
Tūjā esošās skoliņas vietā celt jaunu skolas ēku…Tas bija tik sen…bet arī tagad daudziem tā ir pati labākā
un mīļākā skola.

„Tev piederēs tik, cik tev būs spēka un prāta paņemt.”
(J.Greste) 

Strautiņu pamatskola piedāvā apgūt šādas izglītības programmas:

• pamatizglītības programma (kods 2101 11 11),
• pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (satiksmes drošība, orientēšanās sports) (kods 21 0141 11),
• pirmsskolas izglītības (kods 01 01 1111),
• speciāla pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Interešu izglītības programmas:

• mazpulki;
• velo;
• vispārējā fiziskā sagatavotība;
• skatuves runa;
• tautiskās dejas;
• mūzika.

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola Alsviķu mācību punktā (skolas telpās) aicina mācīties:
• mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmās (klavierspēle, vijoļspēle, kokles spēle, flautas spēle un ģitāras spēle);
• vizuāli plastiskās mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmā (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati, darbs materiālā, veidošana).

Skolas tradīcijas: Zinību diena, Miķeļdienas gadatirgus, Skolotāju diena, Mārtiņdiena, Valsts svētku pasākums, Skatuves runas konkurss, Ziemassvētki, sporta diena, barikāžu atceres diena, dziesmu konkurss „Balsis”, piemiņas brīdis Karvas kapos, Lieldienas, Mātes diena, Pēdējais zvans, „Bērnu žūrija”, prāta spēļu konkursi, projektu dienas, skolas apkārtnes sakopšanas talkas, piedalīšanās konkursā „Gribu būt mobils”, sacensībās „Jauno satiksmes dalībnieku forums”, velo sacensībās „Baložos”; mazpulcēnu projektu prezentācijas, klašu pasākumi, ekskursijas, pārgājieni, mācību gada noslēguma pasākums.

Skolā darbojas skolēnu dome, skolas padome.

Skip to content