Ziemeru pamatskola

 

Pamatskola, Māriņkalns, Ziemera pagasts
Alūksnes novads, LV – 4332

Direktore: Ilze Andronova
Tālruņi: 64381298, 26630322
e-pasts: skola.ziemeri@aluksne.lv

Skolas pašnovērtējums

Skolas darbības mērķis
Veidot un uzturēt  tādu skolas garīgo un fizisko  vidi, kas veicina  un motivē skolēnus un skolotājus darbam, sadarbībai, radošai brīvībai un pašizpausmei.

Kādu mēs redzam savu skolu
Skola, kurā iegūtā izglītība atļauj skolēniem veiksmīgi turpināt tālākizglītību un realizēt sevi dzīvē.

Prioritāte

Izglītība, ko nodrošina labi, profesionāli pedagogi, mūsdienīga mācību vide, tehnoloģijas, ieinteresēti un radoši skolēni un skolotāji. Skola, kurā prot saprasties, sadarboties, izpausties.

Vērtības:  
prieks, cieņa, atbildība, darbs, tēvzemes mīlestība.

Skola īsteno trīs izglītības programmas:

Programmu nosaukums Papildinformācija
1. Pirmsskolas izglītības programma Programmas kods: 01011111
Apstiprināta: 21.03.2013.
2. Pamatizglītības programma Programmas kods: 21011111
Apstiprināta: 30.08.2010.
3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē (A un B līmenis) Programmas kods: 21015811
Apstiprināta: 15.10.2013.

Ieskats skolas vēsturē
Kaktiņi un Māriņkalns kādreiz piederējuši Jaunlaicenes baronam Volfam, kurš tos atdāvinājis savam radiniekam, arī Volfam. 1866. gadā uz nopirktās zemes Kaktiņos sāka celt pagastēku, bet
1871. gadā vienu telpu atvēlēja bērnu izglītošanai.1930.gadā  ēka pāriet Ziemeru pamatskolas lietošanā. 1944.gadā, padomju laikā, skola turpina darboties.
1979. gada 5. novembrī skola no Kaktiņiem tiek pārcelta uz jaunuzcelto skolu Māriņkalnā, kurā mācās bērni no Māriņkalna, Jaunlaicenes, Alūksnes. 

Pedagogi
Skolā strādā 14 skolotāji pamatizglītības posmā, 1 pirmsskolas izglītības skolotājs. 14 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 1 skolotājs iegūst  augstāko pedagoģisko izglītību.
Skolēniem paralēli izglītības programmu apguvei tiek piedāvātas – interešu izglītības programmas (sporta nodarbības, tautisko deju nodarbības, dabas draugu nodarbības, skolēnu pašpārvalde, mūzikas nodarbības). Fakultatīvi skolēni apgūst krievu valodu 4.klasē un  kokapstrādi.
Mācības notiek mācību kabinetos un klasēs, mācību procesā skolēniem pieejama datorklase, interaktīvā klase, bibliotēka, sporta zāle.

Ārpusstundu nodarbību piedāvājumi:

  • Daudzbalsīgā dziedāšana (ansamblis 1-4.kl. un 5.-9.kl., koris 1.-4.kl.).
  • Tautas deju kolektīvs „Vaidaviņa” 1.-6.kl.
  • Sporta nodarbības.(1.-4.kl., 5.-9.kl.).
  • Dabas draugi.
  • Kokapstrāde.
  • Brīvā laika aktivitātes „Mēs paši”.

Svētki, pasākumi, tradīcijas
Zinību diena, Skolotāju diena, Lāčplēša diena, Latvijas Republikas Proklamēšanas diena, Ziemassvētki, Lieldienas, Baltā galdauta svētki, Mātes diena, Drošības diena, dažādas izstādes, Karjeras nedēļa un profesiju dienas, Valentīndiena, Joku diena, Pēdējais zvans, izlaidumi, absolventu salidojumi, sporta dienas, projektu nedēļa, mācību priekšmetu nedēļa, publiskās runas konkurss, prāta spēles.

Skolēnu pašpārvalde
Darbošanās un  jauniešu apmācības novadā.
Skolas pasākumu organizēšana.
Sadarbība ar novada skolu pašpārvaldēm. 
Projekti (no idejas līdz realizēšanai).