Ziemeru pamatskola - Alūksnes novads

Ziemeru pamatskola

 

Pamatskola, Māriņkalns, Ziemera pagasts
Alūksnes novads, LV – 4332

Direktore: Ilze Andronova
Tālruņi: 26630322
e-pasts: skola.ziemeri@aluksne.lv

Skolas pašnovērtējums

Ziemeru pamatskolas Karjeras izglītības programma 1. - 9. klasei

Bērnu rindas reģistrs (Uzņemšanai Ziemeru pamatskolas pirmsskolas grupā)

Skolas darbības mērķis
Veidot un uzturēt  tādu skolas garīgo un fizisko  vidi, kas veicina  un motivē skolēnus un skolotājus darbam, sadarbībai, radošai brīvībai un pašizpausmei.

Kādu mēs redzam savu skolu
Skola, kurā iegūtā izglītība atļauj skolēniem veiksmīgi turpināt tālākizglītību un realizēt sevi dzīvē.

Prioritāte

Izglītība, ko nodrošina labi, profesionāli pedagogi, mūsdienīga mācību vide, tehnoloģijas, ieinteresēti un radoši skolēni un skolotāji. Skola, kurā prot saprasties, sadarboties, izpausties.

Vērtības:  
prieks, cieņa, atbildība, darbs, tēvzemes mīlestība.

Ieskats skolas vēsturē

Kaktiņi un Māriņkalns kādreiz piederējuši Jaunlaicenes baronam Volfam, kurš tos atdāvinājis savam radiniekam, arī Volfam. 1866. gadā uz nopirktās zemes Kaktiņos sāka celt pagastēku, bet
1871. gadā vienu telpu atvēlēja bērnu izglītošanai.1930.gadā  ēka pāriet Ziemeru pamatskolas lietošanā. 1944.gadā, padomju laikā, skola turpina darboties.
1979. gada 5. novembrī skola no Kaktiņiem tiek pārcelta uz jaunuzcelto skolu Māriņkalnā, kurā mācās bērni no Māriņkalna, Jaunlaicenes, Alūksnes, Veclaicenes.

Skola īsteno trīs izglītības programmas:

Programmu nosaukums Papildinformācija
1. Vispārējā pirmsskolas izglītības programma Programmas kods: 01011111
2. Pamatizglītības programma Programmas kods: 21011111
3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē (A un B līmenis) Programmas kods: 21015811

 

Skola piedāvā dažādu interešu izglītības programmu klāstu, kas ietver tautas dejas, daudzbalsīgo dziedāšanu, kori, folkloras kopu, sporta spēles, kokapstrādi, radošo darbu studiju, dabas draugu pulciņu. Skolēni sasniedz ļoti labus rezultātus, piedaloties konkursos novadā un valstī. Tiek nostiprinātas tradīcijas  svētku svinēšanā: Zinību diena, Skolotāju diena, LR Proklamēšanas diena, Ziemassvētki, Baltā galdauta svētki, Mātes diena, Pēdējā zvana svētki, izlaidums, sporta dienas, saturīgas ekskursijas. Izveidojusies laba sadarbība ar Māriņkalna bibliotēku, tautas namu, Ziemeru 29.mazpulku. Skola iesaistās Lauku atbalsta dienesta piedāvātajā programmā “Skolas piens un augļi skolai”, projektos “Dzīvo vesels Alūksnes novadā”, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,  starptautiskā vides projektā “WasteArt”, iniciatīvā “Latvijas skolas soma’.  Plašāku informāciju var meklēt Facebook.com mājaslapā.

Kopš 2020.gada 1.septembra Ziemeru pamatskola īsteno Eiropas savienības finansēto projektu “Pumpurs”  projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”

Projekts “Labbūtības ceļakarte skolai”

Skip to content