Lokālplānojumi

Uzsāks izstrādāt lokālplānojumu poligonā “Lāčusils”

Alūksnes novada dome 26.07.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr.257 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu poligonā “Lāčusils”, Alsviķu un Ilzenes pagastos,Alūksnes novadā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
Lokālplānojuma izstrādes rezultātā plānotā poligona “Lāčusils”, Alūksnes novadā, plānots veikt izmaiņas funkcionālajā zonējumā -  daļai teritorijas Mežu teritorija (M) maināma uz Publiskās apbūves  teritoriju (P), daļu teritorijas noteikt par Valsts nozīmes aizsardzības objektu teritoriju (TIN1), saglabājot esošo Mežu teritorijas (M) funkcionālo zonu.
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Madara Ziņģe-Bumbure.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami personīgi Alūksnes novada pašvaldībā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, vai sūtot uz e-pastu: dome@aluksne.lv, fiziskajām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Uzsāks izstrādāt lokālplānojumu sporta centra būvniecībai

Alūksnes novada dome 26.04.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr.137 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Jāņkalna 17A, Alūksne, Alūksnes novads, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
Lokālplānojuma izstrādes rezultātā nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads, plānots mainīt funkcionālo zonējumu no Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) uz Jaukta centra apbūves teritoriju (JC). Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Madara Ziņģe-Bumbure.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami personīgi Alūksnes novada pašvaldībā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, vai sūtot uz e-pastu: dome@aluksne.lv, fiziskajām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Publiskās apspriešanas Protoklos

Lokālplānojuma 1 redakcijas prezentācija

Publiskās apspriešanas priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmes PROTOKOLS

Apkopojums par saņemtajiem atzinumiem