Pašvaldības pakalpojumus aicina saņemt attālināti

Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus laika posmā no 21. oktobra līdz 15. novembrim pašvaldības un tās iestāžu pakalpojumus saņemt attālināti saskaņā ar 20. oktobrī pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un nosacījumiem publisko pakalpojumu sniegšanā.

 

Minētajā laika posmā pakalpojumu saņemšana klātienē būs iespējama vien pēc iepriekšēja pieraksta un tajās situācijās, kad attiecīgo pakalpojumu nav iespējams saņemt attālināti.

Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā klātienē apkalpos tikai pēc iepriekšēja pieraksta

Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas speciālists, nekustamā īpašuma speciālists, nodokļu administrators un pašvaldības kase Dārza ielā 11, Alūksnē, apmeklētājus klātienē pieņems tikai pēc iepriekšējā pieraksta, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un derīgu Covid-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātu (izņēmums, ja apmeklētājam nepieciešams izdrukāt sertifikātu).

Iepriekšējā pierakstīšanās un informācija par pašvaldības un tās iestāžu pakalpojumu nodrošināšanu pa tālruņiem 64381496, 29453047 vai e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv. Nekustamā īpašuma speciālista un kases pusdienlaiks no 12.00 līdz 13.00.

Iesniegumu Alūksnes novada pašvaldībai var iesniegt:

– nosūtot to no personas e-adreses uz pašvaldības e-adresi,

– www.latvija.lv e-pakalpojumā “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”,

– nosūtot uz pašvaldības e-pastu ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu,

– nosūtot pa pastu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301,

– iemetot slēgtā pastkastē pašvaldības administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, Alūksnē.

 

Informācija par pašvaldības iestāžu darbu

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa klātienē pēc iepriekšēja pieraksta sniegs tikai tos pakalpojumus, kurus attālināti sniegt nav iespējams – dzimšanas, miršanas fakta un laulību reģistrāciju. Iepriekšējā pierakstīšanās un konsultācijas iestādes kompetencē esošajos jautājumos pa tālruņiem 64322809, 26360529 vai rakstot uz e-pastu: dzimtsaraksti@aluksne.lv.

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde pakalpojumus nodrošina attālināti, klātienē – tikai izņēmuma gadījumos ar iepriekšēju pierakstu un uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Iesniegumus var iemest pasta kastītē pie Sociālo lietu pārvaldes ēkas Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

 

Sociālo lietu pārvaldes kontaktinformācija:

Sociālās palīdzības organizatore Lauma Beļenkova 64335008, 25771189

Sociālās palīdzības organizatore Zinta Zēberga 64322003, 25771189

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Inga Strauta 64335010, 29287720

Sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Anda Vīksna 64335013, 25443391

 

Sociālo darbinieku kontaktinformācija pagastos:

Benita Štrausa 29269572 Liepnas pagasts

Iveta Bondare 29476553 Mārkalnes, Pededzes pagasti

Ārija Simanoviča 28333347 Jaunalūksnes pagasts

Maija Podegrade 29478789 Jaunlaicenes, Veclaicenes pagasti

Maija Podegrade 64321686, 29478789 Ziemera pagasts

Daiga Ūdre 29427814 Alsviķu pagasts (tai skaitā Strautiņi)

Nellija Rezgoriņa 29269701 Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju pagasts

Ārija Simanoviča 64354418, 28333347 Jaunalūksnes pagasta Beja

Agnese Tomiņa 29419893 Malienas, Jaunannas, Annas pagasts

Nellija Rezgoriņa 29480075 Mālupes pagasts

 

Alūksnes Tūrisma informācijas centrs attālināti sniedz tūrisma informāciju pa tālruņiem 29130280, 25442335, e-pastu tic@aluksne.lv, informācija pieejama arī infostendā pie Tūrisma informācijas centra.

Bāriņtiesa pakalpojumu saņemšanu nodrošina klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pakalpojuma saņēmējam jāuzrāda derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un personu apliecinošs dokuments. Kontaktinformācija pa tālruņiem 64323129, 26411168, 26536797 vai e-pastu barintiesa@aluksne.lv.

Bāriņtiesas locekļu kontaktinformācija:

Alla Orehova 26595113 Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemera pagasti

Aivita Ezeriņa 29153516 Jaunannas, Malienas, Mālupes, Annas pagasti

Ilze Pņova 26536797 Pededzes, Mārkalnes, Liepnas pagasti

Viktorija Bantersone 26427655 Ilzenes, Zeltiņu, Alsviķu, Kalncempju pagasti

Būvvaldes kompetencē esošie pakalpojumi tiek nodrošināti Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv., attālinātas konsultācijas pa tālruņiem 26667642, 29158319, e-pastu buvvalde@aluksne.lv.

Izglītības pārvaldes kontakttālruņi 64381479, 26320623, e-pasts izgl.parvalde@aluksne.lv.

Pašvaldības policijas kontakttālrunis 64323156, e-pasts pasvaldibas.policija@aluksne.lv.

Pašvaldības aģentūrā “ALJA” pakalpojuma saņemšana klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruņiem 26141741, 28301207 vai rakstot uz e-pastu alja@aluksne.lv. Pakalpojuma saņēmējam jāuzrāda derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un personu apliecinošs dokuments. Visas licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā iespējams iegādāties interneta vietnē www.epakalpojumi.lv sadaļā “e-Loms”.

Pašvaldības aģentūras “SPODRA” kontakttālrunis 64323259, e-pasts spodra@aluksne.lv. Kapu pārziņa pakalpojumi saņemami klātienē, pakalpojuma sniegšanas laikam nepārsniedzot 15 minūtes, ievērojot 2 metru distanci un lietojot sejas maskas. Kontaktinformācija pa tālruni 26161235.

Kultūrvietu, bibliotēku un izstāžu norises vietu darbība saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā Nr.720 minētajā laikā ir pārtraukta, kultūras pasākumi nenotiek.

Pagastu pārvalžu kontaktinformācija

Alsviķu pagasta pārvalde – 26468713; alsviki@aluksne.lv

Annas pagasta pārvalde – 22042791; annas.pagasts@aluksne.lv

Ilzenes pagasta pārvalde – 26164881; ilzene@aluksne.lv

Jaunalūksnes pagasta pārvalde – 29219720; jaunaluksne@aluksne.lv

Jaunannas pagasta pārvalde – 26375360; jaunanna@aluksne.lv

Jaunlaicenes pagasta pārvalde – 20239937; jaunlaicene@aluksne.lv

Kalncempju pagasta pārvalde – 26447102; kalncempji@aluksne.lv

Liepnas pagasta pārvalde – 29147011; liepna@aluksne.lv

Malienas pagasta pārvalde – 26426090; maliena@aluksne.lv

Mālupes pagasta pārvalde – 26437421; malupe@aluksne.lv

Mārkalnes pagasta pārvalde – 25620818; markalne@aluksne.lv

Pededzes pagasta pārvalde  – 26597354; pededze@aluksne.lv

Veclaicenes pagasta pārvalde  – 29379590; veclaicene@aluksne.lv

Zeltiņu pagasta pārvalde – 26520677; zeltini@aluksne.lv

Ziemera pagasta pārvalde – 29379590; ziemeri@aluksne.lv

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content