Domes sēdes 26.05.2022. darba kārtība

26.05.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Izpilddirektora informācija.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnacīrulīši”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par cirsmas īpašumā Malienas ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par apaļo kokmateriālu atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2021. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2021. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 8. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.08.2020. noteikumos Nr. 2/2020 “Par medību tiesību nodošanas kārtību”.
 9. Par piedalīšanos Jaunā Eiropas Bauhaus tehniskā atbalsta projektā.
 10. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
 11. Par Rīcības plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
 12. Par Alūksnes novada pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2022. gadam.
 13. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikumā.
 14. Par grozījumiem Centrālās administrācijas nolikumā.
 15. Par Alūksnes novada Kultūras centra nolikuma apstiprināšanu.
 16. Par Alūksnes novada muzeja nolikuma apstiprināšanu.
 17. Par Alūksnes novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
 18. Par Alūksnes novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu.
 19. Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” nolikuma apstiprināšanu.
 20. Par grozījumiem Alsviķu pagasta pārvaldes nolikumā.
 21. Par grozījumiem Annas pagasta pārvaldes nolikumā.
 22. Par grozījumiem Ilzenes pagasta pārvaldes nolikumā.
 23. Par grozījumiem Jaunalūksnes pagasta pārvaldes nolikumā.
 24. Par grozījumiem Jaunannas pagasta pārvaldes nolikumā.
 25. Par grozījumiem Jaunlaicenes pagasta pārvaldes nolikumā.
 26. Par grozījumiem Kalncempju pagasta pārvaldes nolikumā.
 27. Par grozījumiem Liepnas pagasta pārvaldes nolikumā.
 28. Par grozījumiem Malienas pagasta pārvaldes nolikumā.
 29. Par grozījumiem Mālupes pagasta pārvaldes nolikumā.
 30. Par grozījumiem Mārkalnes pagasta pārvaldes nolikumā.
 31. Par grozījumiem Pededzes pagasta pārvaldes nolikumā.
 32. Par grozījumiem Zeltiņu pagasta pārvaldes nolikumā.
 33. Par grozījumiem Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes nolikumā.
 34. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 35. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Dainu DUBRI-DOBRI.
 36. Par pašvaldības stipendijas izmaksas pārcelšanu.
 37. Par dalības maksu velobraucienam “Līkloči papardēs 2022”.
 38. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem.
 39. Par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda.
 40. Par līdzfinansējuma piešķiršanu.
 41. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
 42. Par autobusa iegādi Liepnas pagasta skolēnu pārvadājumiem.
 43. Par finansējuma pārkārtošanu Strautiņu pamatskolai.
 44. Par finansējuma pārkārtošanu jauniešu iniciatīvu projektiem.
 45. Par finansējuma pārkārtošanu bērnu un jauniešu brīvā laika vasaras aktivitātēm.
 46. Par aizņēmumu un finansējumu prioritārā investīciju projekta “Alūksnes izziņas un pakalpojumu centrs” īstenošanai.
 47. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 48. Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā.
 49. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā.

 

 

Skip to content