Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu

Alūksnes novada dome 2019.gada 28.novembrī (Domes sēdes protokols Nr.13, 32. p.) ir pieņēmusi lēmumu akceptēt SIA „Alūksnes putnu ferma” (Reģ.Nr. 43203003333) paredzēto darbību – mājputnu audzēšanas kompleksa “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, pārbūvi un ražošanas apjomu palielināšanu.

Ar lēmumu un tā pamatojumu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē (ŠEIT) kā arī kā arī Alūksnes novada pašvaldībā – Dārza ielā 11 (202. kabinetā), Alūksnē, Alūksnes novadā, tās darba laikā un pašvaldības tīmekļa vietnē šeit. Pieņemot lēmumu, tika ņemts vērā Ietekmes uz vidi novērtējums un Vides pārraudzības valsts biroja izsniegtais atzinums, sabiedrisko apspriešanu rezultāti, kā arī plānotās darbības atbilstība Alūksnes novada teritorijas plānojumam.