ALŪKSNES PILSĒTAS SVĒTKU 2020 AMATNIEKU UN MĀJRAŽOTĀJU TIRDZIŅA NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Alūksnes pilsētas svētku Amatnieku un mājražotāju tirdziņš, turpmāk tekstā – Tirdziņš, ir amatniekus, mājražotājus un vietējos uzņēmējus popularizējoša un to atpazīstamību veicinoša aktivitāte, kuras organizators ir Alūksnes novada pašvaldības iestāde Alūksnes muzejs, turpmāk tekstā – Organizators.
1.2. Tirdziņa norises laiks un vieta ir 2020.gada 1.augusts no plkst. 9:00 – 15:00, Alūksnē uz Ojāra Vācieša ielas, Pils ielas un skvērā pie Alūksnes Jaunās pils.
1.3. Tirgoties atļauts fiziskām un juridiskām personām, ievērojot Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumus Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, Ministru kabineta 11.02.2014. noteikumus Nr.96 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”, Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumus nr. 662 „Akcīzes preču aprites kārtība”.
1.4. Amatnieku un mājražotāju tirdziņa organizators ir Alūksnes muzejs, direktore Diāna PELAKA (e-pasts: muzejs@aluksne.lv, tālr. +371 29205295)
1.4. Atbildīgā persona par Tirdziņa norisi un tirdzniecības organizēšanu ir Alūksnes muzeja direktores vietniece Elīna BIRZNIECE (e-pasts: elina.birzniece@aluksne.lv, +371 26454374).

2. Kritēriji dalībai Tirdziņā
2.1. Tirdziņā var piedalīties juridiskas un fiziskas personas, kuras veic:
2.1.1. augstvērtīgu pašizgatavotu amatniecības izstrādājumu tirdzniecību;
2.1.2. Alūksni reprezentējošu suvenīru tirdzniecību;
2.1.3. pašizgatavotas, pašaudzētas pārtikas izstrādājumu tirdzniecību, produktu degustāciju;
2.1.4. pašizgatavotu alus, vīna un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību, produktu degustāciju;
2.1.5. radošās darbnīcas un amatniecības meistarklases.
2.2. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, dalība amatnieku tirgū ir ierobežota nosakot, ka dalībai tiek pieņemti tikai Alūksnes novada un Alūksnes novada robežnovadu tirgotāji, t.i. Apes, Balvu, Gulbenes un Viļakas novada amatnieki, kuru uzņēmējdarbība ir reģistrēta attiecīgajos novados.
2.3. Pretendenta atbilstību dalībai Tirdziņā izvērtē Organizators.

3. Pretendentu pieteikšanās un atlases kārtība
3.1. Lai pieteiktos dalībai Tirdziņā, pretendentiem ir jāaizpilda pieteikuma anketa.
3.2. Pieteikties Tirdziņam var no 2020.gada 1.- 15.jūlijam, elektroniski aizpildot saņemto pieteikuma anketu vai pieejamo anketu www.aluksne.lv.
3.3. Atkarībā no piedāvātā sortimenta, Organizators patur tiesības izvērtēt un akceptēt tirgotāja dalību Tirdziņā. Gadījumā, ja Tirdziņa dalībnieku skaits nav pietiekams vai ir nepietiekams sortiments, organizators patur tiesības pieaicināt citu novadu dalībniekus.
3.4. Sortimenta, vizuālā noformējuma vai citu neskaidrību gadījuma Organizators ir tiesīgs lūgt iesūtīt tirdzniecības vietas vizuālā noformējuma vai sortimenta fotoattēlu.
3.5. Pretendentu izvērtēšanu Organizators veic pēc šādiem kritērijiem:
3.5.1. piedāvājuma vispārējā atbilstība šī Nolikuma prasībām;
3.5.2. piedāvātie izstrādājumi ir paša pretendenta darinājumi un to vizuālais izskats liecina par kvalitāti (izvērtējot iesūtītos fotoattēlus);
3.5.3. iepriekšējas sadarbības pieredzi.
3.6. Organizators ir tiesīgs atteikt pretendentam gadījumos ja:
3.6.1. piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām;
3.6.2. piedāvātā izstrādājumu grupa pēc Organizatora ieskatiem Tirdziņā pārstāvēta pietiekošā apjomā. No izstrādājumu grupas tiek izvēlēti labāki piedāvājumi;
3.6.3. ir negatīva iepriekšējās sadarbības pieredze.
3.7. Pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas, Organizators ne vēlāk kā līdz 21.jūlijam par savu lēmumu elektroniski paziņo pretendentam.

4. Dalības maksa un norēķinu kārtība
4.1. Pretendentiem, kuri atzīti par atbilstošiem dalībai Tirdziņā Organizators izraksta rēķinu par dalības maksas veikšanu un nosūta elektroniski uz norādīto e-pasta adresi.
4.2. Tirdziņa dalībnieki veic rēķina apmaksu ar bankas pārskaitījumu norādītajā termiņā.
4.3. Neierašanās gadījuma dalības maksa netiek atmaksāta.
4.4. Tirdziņā tiesīgi piedalīties tikai tie dalībnieki, kuri attiecīgi reģistrējušies pie Organizatora un veikuši samaksu par tirdzniecības vietu.
4.5. Tirdziņa dalībnieki tiesīgi aizņemt tikai to vietu, kuru tiem ierādījis Organizators.
4.6. Dalības maksa Tirdziņā tiek noteikta pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2018.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”.
III. nodaļas “Nodeva par tirdzniecību (pakalpojumu sniegšanu) publiskās vietās”

7.1.punkts:

7.1.

Tirdzniecības dalībniekam par tirdzniecības vietu ielu tirdzniecībai ar

EUR /dienā

publiskā vietā

publiskajā pasākumā

7.1.1.

Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.1.-7.6. apakšpunktos minētām precēm (t.sk. pašu izgatavotiem pārtikas produktiem) – fiziskām personām, biedrībām, zemnieku saimniecībām un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām

1

 

5

7.1.2.

pašu izgatavotiem mākslas un amatniecības izstrādājumiem 

3

 

5

1.            7.1.3.

grāmatām, preses izdevumiem

3

 

10

2.            7.1.4.

saldējumu

3

5

3.            7.1.5.

citām (rūpnieciski ražotām) pārtikas precēm (bez alkohola, t.sk. alus)

7

10

4.            7.1.6.

iepirktiem ziediem, stādiem

5

10

5.            7.1.7.

citām nepārtikas precēm, t.sk. rūpnieciski ražotu produkciju

7

15

6.            7.1.8.

alkoholiskiem dzērieniem, t.sk. arī alu

15

30

7.            7.1.9.

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem (bez alkohola, t.sk. alus)

10

20

7.1.10.

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem (ar alkoholu, t.sk. alu)

20

30

  7.1.11.

loterijas biļetēm vai loterijai bez produkcijas realizācijas (prezentācija, degustācija)

10

 

10

7.2.

 

 

 

     7.2.1.

     7.2.2.

     7.2.3.

tirdzniecības organizatoriem par 7.1. punktā paredzētās ielu tirdzniecības organizēšanu, kad pašvaldības nodevu nemaksā katrs tirdzniecības dalībnieks:

gadatirgus Alūksnes pilsētā

gadatirgus Alūksnes novada pagastos

mājražotāju tirdziņš

 

 

 

 

150

50

30

7.3.

tirdzniecības vieta no pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem

15 EUR gadā

 

11.punkts:
“11. Par ielu tirdzniecību Alūksnes novada svētku un Alūksnes pilsētas svētku laikā
7.1.punktā noteiktajai pašvaldības nodevas likmei, bez tiesībām uz 13. punktā paredzētajiem atbrīvojumiem, tiek piemērots koeficients:
11.1. tirdzniecības dalībniekiem, kuru saimnieciskā darbība reģistrēta Alūksnes novadā, vai kuru dzīvesvieta deklarēta Alūksnes novadā, ja saimnieciskā darbība nav jāreģistrē – 1,5;
11.2. pārējiem tirdzniecības dalībniekiem – 2”.
4.7. Organizators ir tiesīgs nekavējoties liegt dalību un izraidīt no Tirdziņa:
4.7.1. personas, kuras nav iepriekš reģistrējušās kā Tirdziņa dalībnieki;
4.7.2. Tirdziņa dalībniekus, kuri ir aizņēmusi tiem nepienākošos vietu. 5. Tirgus norise un aprīkojums
5.1. Tirdziņa plānotais tirdzniecības laiks: 2020.gada 1.augusts no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00.
5.2. Tirdziņa dalībniekiem ierašanās un vietas iekārtošana 1.augustā no plkst.6.00.
5.3. Tirdziņa vietu demontāža: 1 stundas laikā pēc atļautā tirdzniecības laika.
5.4. Lai turpinātu Tirdziņa teritorijā iekārtošanas, demontāžas un izvešanas darbus ārpus norādītā laika, visu veidu darbība jāsaskaņo ar Atbildīgo personu.
5.5. Viena dalībnieka laukuma izmērs plānojams 3 x 3 m robežās. Cita laukuma izmēra nepieciešamības gadījumā jautājums saskaņojams ar Atbildīgo personu.
5.6. Novietot transportu blakus tirdzniecības vietai nebūs tehniski iespējams, tādēļ pēc preču izkraušanas tas jāaizgādā Organizatoru noradītajā vietā.
5.7. Tirdzniecība no automašīnām ir atļauta tikai gadījumos, kad tā nepieciešama, lai nodrošinātu pārdodamās produkcijas uzglabāšanu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām.
5.8. Tirgus dalībnieki tirdzniecībai izmanto savus personīgos stendus, galdus un citu preču izvietošanas aprīkojumu.
5.9. Organizators Tirdziņa dalībniekus nenodrošina ar elektrības pieslēgumu. Tirdziņa dalībnieki drīkst izmantot savus ģeneratorus.

6. Organizatora un Atbildīgās personas tiesības, pienākumi un atbildības apjoms
6.1. Organizators:
6.1.1. ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies Dalībnieka vainas dēļ;
6.1.2. ir tiesīgs aizliegt visa veida reklāmu un reklāmmateriālu izplatīšanu gadījumos, ja tās saturs ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Tirdziņa tematiku;
6.1.3. nodrošina vispārējo kārtību Tirdziņā, tomēr neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas apstākļu, dalībnieku vai apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem.
6.2. Atbildīgā persona:
6.2.1. izveido, apzīmē un ierāda dalībniekiem tirgošanās vietas, ņemot vērā Organizatoru shēmu un Dalībnieka pieteikšanās laiku;
6.2.2. nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs mainīt dalībnieka atrašanās vietu Tirdziņa norises vietā, šādā gadījumā iespēju robežās tiek ņemtas vērā dalībnieka vēlmes;
6.2.3. patur tiesības anulēt pieteikumu Tirdziņam, ja dalībnieks nav ieradies un/vai reģistrējies Tirdziņa norises vietā līdz plkst. 9:00;
6.3. Atbildīgā persona un Organizatori neatbild:
6.3.1. par dalībnieku dokumentācijas esamību saistībā ar saimnieciskās darbības un tirdzniecības veikšanu;
6.3.2. dalībnieka preču un citu mantu drošību.

7. Dalībnieka tiesības un pienākumi
7.1. dalībnieks ir tiesīgs izmantot ierādīto tirdzniecības laukumu atbilstoši savām vajadzībām, ja tās nav pretrunā ar šo Nolikumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.2. dalībnieks var izmantot savas izkārtnes vai informācijas zīmes.
7.3. Dalībnieks:
7.3.1. atlīdzina zaudējumus, kas Organizatoram radušies dalībnieka vainas dēļ, pēc Organizatora izrakstīta rēķina;
7.3.2. apņemas ievērot Pieteikuma anketas nosacījumus, Tirdziņa Nolikumu un Latvijas Republikas normatīvos aktus;
7.3.3. rūpējas par ierādīto tirdzniecības laukumu un tā aprīkojumu un nodod to atpakaļ Organizatoram pilnīgā kārtībā;
7.3.4. ir atbildīgs par skatītāju un publikas drošību, ja tiek veikti produkcijas vai pakalpojumu demonstrējumi;
7.3.5. ir atbildīgs par ugunsdrošības un darba drošības noteikumu ievērošanu Tirdziņa laikā;
7.3.6. ir atbildīgs par realizējamās produkcijas un tās pārdošanas veida atbilstību šī Nolikuma un normatīvo aktu prasībām. Dalībnieks pilnā apmērā uzņemas atbildību par šo nosacījumu ievērošanu;
7.3.7. ir atbildīgs par savas realizējamās produkcijas vai pakalpojumu tirgošanas saskaņošanu ar Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgā reģiona pārvaldi.

8. Noslēguma jautājumi
8.1. Visi strīdi, kuri rodas šī Nolikuma vai Pieteikuma anketas sakarā, un kurus Organizators ar Dalībnieku nevar atrisināt savstarpējās sarunās, tiks risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 8.2. Ar Tirdziņa Nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv un www.aluksnesmuzejs.lv.

Pieteikuma anketa

Alūksnes muzeja direktore
Diāna PELAKA

Skip to content