Jaunlaicenes muižas parkā notiek Pils dīķa krasta līnijas sakopšana

Šobrīd Jaunlaicenē tiek realizēti divi projekti, kas izstrādāti  atbilstoši Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskajam plānam. Galvenās aktivitātes ietver koku stāvokļa uzlabošanu un saglabāšanu, vienlaicīgi labvēlīgu aizsardzības stāvokļa nodrošināšanu retajām sugām un dzīvotnēm, vēsturiskās ainavas atjaunošanu, apstādījumu ierīkošanu. Līdztekus arī plānota pils dīķa krastu tīrīšana un sakopšana muižas parkā, kas šobrīd ir jau gandrīz pilnībā realizēta.

Daudzu gadu garumā dīķa krasta un ūdens malās ir uzkrājies liels lapu, koku, zaru, sakņu daudzums, kas negatīvi ietekmē dīķa ekoloģisko kvalitāti un samazina ūdens spoguļattēla platību. Atmirušo ūdensaugu un koku lapu izvākšana samazinās organisko vielu daudzumu ūdenī un uzlabos skābekļa apstākļus ūdenstilpnē, tādā veidā nodrošinot piemērotus apstākļus ūdens organismiem, un labvēlīgi ietekmēs parka bioloģisko daudzveidību kopumā.

Projekta rezultātā būs attīrīta un sakopta Pils dīķa krasta zona 520m2 platībā, nodrošinot sugu un dzīvotņu aizsardzību. Izvāktas lapas, koki, zari, nosēdumi, saknes un aizvesti uz atbērtni. Saglabāts atklāts ūdens spoguļattēls, radot kvalitatīvas, lietderīgas un pievilcīgas ainavas koptēlu AAA “Veclaicene” teritorijā.

Vēl viens no projektu galvenajiem mērķiem ir uzlabot parka zaļo infrastruktūru, izkopjot vēsturiskos kokus, papildināt ar jauniem koku un krūmu stādījumiem, saglabājot vēsturiskā Jaunlaicenes muižas parka ainavas autentiskumu un radot labvēlīgu vidi aizsargājamo sūnu, ķērpju sugām un reto putnu, sikspārņu sugām.

Turpmākie plānotie darbi ir parka A zonas – galvenās lauces – koku kopšana, tai skaitā bīstamo un mazvērtīgo koku izzāģēšana, jaunu aizvietojošo stādu stādīšana, kas plānota līdz nākamā gada oktobrim, vienlaikus sabalansējot parka esošās dabas vērtības ar mūsdienīgas ainavas pienesumu. Minētās aktivitātes ļaus atklāt parka vēsturisko izskatu, nezaudējot bioloģisko daudzveidību, kas tur šobrīd sastopama. Šobrīd Jaunlaicenes pagasta pārvalde uzsākusi tematiskajā plānā paredzēto krūmu un koku likvidēšanu vēsturisko skatu līniju attīrīšanai. Savukārt projekta ietvaros līdz nākamā gada 1. martam tiks veikta vēsturisko koku sakopšana un pēc tam notiks jaunu kokaugu un dekoratīvo krūmu stādīšana.

Darbi Jaunlaicenes muižas parkā norisinās Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītajos projektos “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā” un “Pils dīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā”.

 

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content