Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības autoceļa “Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi” pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā”

  “Pašvaldības autoceļa “Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi” pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā”   Sāks ceļa pārbūvi Kalncempjos   Kalncempju pagastā septembrī sāksies autoceļa Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi pārbūves 1. kārtas darbi. Ceļa pārbūve notiks no 2,15. kilometra līdz 4,20. kilometram, kopumā 2,05 km garumā….
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana

  Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana 2018. gada janvārī Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde iesniedza Latvijas vides aizsardzības fonda programmā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” projektu „Drusku pilskalna…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene”

  “Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene”   2018. gada aprīlī biedrība “Veclaicenes avotiņš” iesniedza projekta “Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene” pieteikumu projektu konkursā “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2018”, ko organizē nodibinājums “Valmieras novada fonds”. Projekta pieteikums tika atbalstīts un š.g. 10….
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” (Nr. 1-08/111/2018)”

“Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” (Nr. 1-08/111/2018)”   Par Ilgāja ezera DA krasta labiekārtošanu Veclaicenes pagastā. 2018. gada janvārī Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde iesniedza Latvijas vides aizsardzības fonda programmā “Ūdeņu aizsardzība, aktivitātē “Publisko…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības autoceļa “Dzintari – Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības autoceļa “Dzintari – Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā”   2017. gada novembrī Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” tika…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības autoceļu “Bambāļi–Tortuži–Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene–Dauguļi–Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests   “Pašvaldības autoceļu “Bambāļi–Tortuži–Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene–Dauguļi–Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”    Jaunlaicenes pagastā 2018.gada pavasarī sāksies pašvaldības autoceļa Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns pārbūve un ceļa Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja 1. kārtas pārbūve. Lauku…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības autoceļu “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri – Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”

  Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests   “Pašvaldības autoceļu “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri – Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”   2017. gada 7. novembrī Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

  Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”   Alūksnes novada pašvaldība, 2017.gada 26.oktobrī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”   “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”    Projekta īstenotājs:  Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, Izglītības iestādēm. Nodarbinātības valsts aģentūru. Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Gaismas ceļš cauri gadsimtiem”

“Gaismas ceļš caur gadsimtiem”   Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projekts “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” Projekta mērķis – atjaunot un attīstīt septiņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus – Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni, Paviljonu-rotondu, Mauzoleju, Alūksnes stacijas bagāžas šķūni Alūksnes novadā, Cesvaines…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”

    “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”   Specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”. Projekta mērķis: uzlabot esošo un izveidot jaunu kvalitatīvu…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”

Projekts “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība/SEC” (Smart Energy Community (SEC))   Programma Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Partneri Tartu Reģionalā enerģijas aģentūra, Igaunija; Rouges pašvaldība, Igaunija; Vidzemes plānošanas reģions, Latvija; Alūksnes novada pašvaldība, Latvija Projekta kopējais budžets 289730 EUR, tai skaitā  246270…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”

Pārbūvēs ceļu uzņēmējdarbības vajadzībām   31.05.2018. Ieva Bērza, Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja  Alūksnes novada pašvaldības īstenotais ERAF projekts “Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” ir papildināts ar jaunu aktivitāti – pašvaldības autoceļa “V383-Galdusalas” posma pārbūve 150…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos”

Projekts “Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos” (projekta Nr.16 -07-AL26-A019.2203 -000004) tiek īstenots “Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai” atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Dzīvo vesels Alūksnes novadā

Atsāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāla pasākuma ikvienam “Mizojam, ka prieks” 3. posms jaunā trasē Aktuāli projektā “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” Startējis Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāla pasākums ikvienam “Mizojam, ka prieks” Zeltiņu pagasta atklātā…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Zaļie dzelzceļi”

“Zaļie dzelzceļi”   Bānīša svētkos Alūksnē durvis vērs unikāla šaursliežu dzelzceļa vēstures ekspozīcija   1. septembrī savu 115. dzimšanas dienu svinēs Gulbenes-Alūksnes Bānītis. Alūksnē šajā dienā pirmo reizi apmeklētājiem durvis vērs jauna, unikāla ekspozīcija “Alūksnes Bānīša stacija”, kas veltīta Baltijā…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Proti un dari!”

Projekts “Proti un dari!”   Jauniešiem iespēja izmantot projekta “PROTI un DARI!” sniegtās iespējas Kristīne Lāce, Sociālā dienesta projektu vadītāja  Alūksnes novada pašvaldība līdz 2018. gada 31. decembrim īsteno projektu “PROTI un DARI!”. Tā mērķis ir attīstīt 15 līdz 29…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām)

CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām)   Projektā iepazīst industriāla mantojuma izmantošanu mūsdienās   Evita Aploka, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 03.05.2017.  Vidzemes tūrisma…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti