“Pašvaldības autoceļu “Bambāļi–Tortuži–Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene–Dauguļi–Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 


“Pašvaldības autoceļu “Bambāļi–Tortuži–Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene–Dauguļi–Vidzemes šoseja”
1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”

 

 Jaunlaicenes pagastā 2018.gada pavasarī sāksies pašvaldības autoceļa Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns pārbūve un ceļa Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja 1. kārtas pārbūve.

Lauku atbalsta dienests 2017. gada septembrī apstiprināja projekta pieteikuma “Pašvaldības autoceļu “Bambāļi–Tortuži–Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene–Dauguļi–Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā” (Nr.17-07-A00702-000076) iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Pārbūves laikā tīrīs esošos un izbūvēs un nostiprinās jaunus novadgrāvjus, noņems nomaļu apaugumu, izcirtīs krūmus un kokus, attīrīs un remontēs esošās caurtekas un izbūvēs jaunas, atjaunos un izbūvēs nobrauktuves, kā arī izbūvēs autoceļa segas konstrukciju. Kopējais pārbūvējamo ceļu garums ir 5,787 km.

Īstenojot šo projektu, uzlabosies autoceļu tehniskais stāvoklis, nodrošinot drošu satiksmi un garantējot zemju īpašnieku piekļuvi īpašumiem, tā veicinot lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes attīstību, kā arī lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību Jaunlaicenes pagastā.

Kopējās projekta pārbūves izmaksas ir 228613,23 EUR (ar PVN), tajā skaitā publiskais finansējums ir 112761 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 115852,23 EUR.

Publisko iepirkumu procedūru rezultātā līgums par autoceļu “Bambāļi–Tortuži–Dēliņkalns” pārbūvi un “Jaunlaicene–Dauguļi–Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūvi noslēgts 2018. janvārī ar SIA “SORMA” un līgums par būvuzraudzības veikšanu tika noslēgts ar SIA “GEO CONSULTANTS”, autoruzraudzību veiks autoceļu būvprojektu izstrādātājs SIA “CEĻU KOMFORTS”.