Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksne, Alūksnes novads pirmās redakcijas publiskā apspriešana - Alūksnes novads

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksne, Alūksnes novads pirmās redakcijas publiskā apspriešana

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka 2020. gada 30. jūnijā Domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 193 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes priekšlikums paredz funkcionālā zonējuma maiņu nekustamajā īpašumā no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz Publiskas apbūves teritoriju (P2). Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no 2020.gada 13.augusta līdz 17.septembrim. Publiskās apspriešanās sanāksme notiks Alūksnes novada pašvaldības zālē 1. stāvā (adrese: Dārza ielā 11, Alūksne, Alūksnes novads) 2020. gada 9. septembrī plkst.18:00.

Ar lokālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā var iepazīties Klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā tā darba laikā.

Rakstiskus iesniegumus un priekšlikumus var iesniegt personīgi vai pa pastu līdz 2020. gada 17. septembrim Alūksnes novada pašvaldībā (adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301), kā arī elektroniski uz e-pasta adresi: dome@aluksne.lv. Fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Ieva Pārupe, tālr. 26606818, e-pasts: ieva.parupe@aluksne.lv

Pielikumi:

  1. Domes lēmums par pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
  2. Izstrādes vadītāja ziņojums par lokālplānojuma izstrādi
  3. Paskaidrojuma raksts
  4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
  5. Grafiskā daļa
  6. Publiskās apspriešanas sanāksmes prezentācija

 


 

Skip to content