Pērn īstenoti vairāki Zivju fonda projekti

 Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” 2020. gadā īstenojusi virkni Zivju fonda atbalstītu projektu.

 Zivju fonda atbalstītā konkursa pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” ietvaros, 2020. gadā pašvaldības aģentūra “ALJA” realizēja 3 projektus:

  • “Zivju resursu pavairošana Alūksnes ezerā”,
  • “Zivju resursu pavairošana Sudala ezerā”,
  • “Zandartu pavairošana Indzera ezerā”.

 Alūksnes ezerā ielaisti 35419 gb zandartu vienvasaras mazuļi, to vidējais svars – 5 g, garums – 7 cm. Kopējās izmaksas – 8999,97 EUR (t.sk. Zivju fonda finansējums – 7000,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 1999,97 EUR).

 Sudala ezerā ielaisti 14000 gb zandartu vienvasaras mazuļi, to vidējais svars – 5 g, garums – 7 cm. Kopējās izmaksas – 3557,40 EUR (t.sk. Zivju fonda finansējums – 2600,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 957,40 EUR).

 Indzera ezerā ielaisti 13000 gb zandartu vienvasaras mazuļi, to vidējais svars – 5 g, garums – 7 cm. Kopējās izmaksas – 3303,30 EUR (t.sk. Zivju fonda finansējums – 2400,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 903,30 EUR).

 No Zivju fonda līdzekļiem konkursam pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” realizēts projekts “Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”. Ar šī projekta palīdzību iegādāta piekabe “Respo 750V571 Multiroller”, kas nepieciešama kvalitatīva uzraudzības procesa nodrošināšanai, un ir piemērota aģentūras “ALJA” rīcībā esošo laivu pārvadāšanai pa novada teritoriju uz apsaimniekojamajām ūdenstilpēm.

 Piekabe tiek izmantota arī kvadricikla pārvadāšanai ūdenstilpju uzraudzībai – vasarā pamatā tās ir Pededzes un Vaidavas upes, savukārt ziemā ar to tiek pārvadāti sniega motocikli, lai veiktu novada ezeru uzraudzību.

 Ar iegādāto piekabi aģentūras inspektori spēj operatīvi veikt reidus Alūksnes novada ūdenstilpnēs un sekmīgi kontrolēt makšķerēšanas noteikumu ievērošanu, tādejādi apkarojot maluzvejniecību un veicinot novada ūdenstilpju zivju resursu saglabāšanu.

 Papildus uzraudzības procesa nodrošināšanai piekabe nepieciešama, veicot ikdienas saimnieciskos darbus – uzturot pašvaldības īpašumu “Tacis”, Jaunalūksnes pagastā, pārvadājot bojas uz to glabāšanas vietu, talkās savācot atkritumus, u.c. Piekabe iegādāta par 1899,00 EUR, no kuriem Zivju fonda finansējums sastāda 1500,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 399,00 EUR.

 Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” realizējusi arī divus Zivju fonda atbalstītos projektus konkursa pasākumā “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”:

  • “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Pededzes upei Alūksnes novada teritorijā”,
  • “Zivsaimnieciskā izpēte Alūksnes ezerā”.

 Pededzes upe ir salīdzinoši populāra makšķernieku vidū. Realizējot projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Pededzes upei Alūksnes novada teritorijā”, veikta zivsaimnieciskā izpēte un izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Pededzes upes posmam, kas atrodas Alūksnes novada teritorijā. Izpētes rezultātā, novērtēts zivju resursu stāvoklis, kas sniedz iespēju veikt sistemātiskas un ekonomiski pamatotas darbības upes aktīvākai apsaimniekošanai. Projekta kopējās izmaksas bija 5324,00 EUR (t.sk. Zivju fonda finansējums – 4224,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 1100,00 EUR).

 Alūksnes ezerā līdz šim nav veikts pētījums par papildus ielaistās sugas – varavīksnes foreles ietekmi uz vietējām sugām. Pirms Alūksnes ezers tika papildināts ar varavīksnes forelēm, pie speciālās atļaujas saņemšanas, Dabas aizsardzības pārvalde izvirzīja nosacījumu, ka piecu gadu garumā nepieciešams veikt Alūksnes upes monitoringu, izvērtējot, kāda ietekme radīta uz Alūksnes upes ihtiofaunas resursiem ezerā ielaisto varavīksnes foreļu dēļ. Šīs monitoringa programmas pēdējā, piektajā, gadā bija nepieciešams veikt izpēti Alūksnes ezerā, lai noskaidrotu varavīksnes foreles ietekmi uz Alūksnes ezera ihtiofaunas resursiem un sastāvu. Tādēļ, lai pašvaldības aģentūra varētu turpināt veikt Alūksnes ezera zivsaimnieciskās vērtības pilnīga potenciāla izmantošanu, ir veikts pētījums par papildus zivsaimnieciski vērtīgo sugu ielaišanas rezultātiem un ietekmi uz vietējām sugām attiecībā uz barības bāzes konkurenci un savstarpējām attiecībām. Pēc šī pētījuma noskaidrots, ka ir droši un lietderīgi turpināt papildināt zivju resursus ar makšķernieku vidū augstvērtīgi vērtējamām zivīm. Projekta “Zivsaimnieciskā izpēte Alūksnes ezerā” kopējās izmaksas sastāda 5868,50 EUR (t.sk. Zivju fonda finansējums – 4700,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 1168,50 EUR).

 Kopējās projektu izmaksas ir 28952,17 EUR, no kurām:

  • Zivju fonda finansējums bijis 22424,00 EUR,
  • Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – 6528,17 EUR.

 

Māris Lietuvietis,
PA “ALJA” direktors

Skip to content