Tematisko darba grupu rezultātu kopsavilkums

Uzņēmējdarbības attīstības darba grupa             

 1. Ilgtspējīga tautsaimniecība
 2. Uzņēmējdarbības infrastruktūra, mobilitāte
 3. Tūrisms kā teritorijas attīstības veicinātājs
 4. Inovācijas un digitalizācija, sadarbība ar pašvaldību

Vides jautājumu attīstības darba grupa 

 1. Ainava, aizsargājamās dabas teritorijas
 2. Ilgtspējīga resursu izmantošana
 3. Cilvēks – vide – piesārņojums
 4. Klimata pārmaiņas

Sporta, jaunatnes un atbalsta ģimenēm ar bērniem jautājumu darba grupa         

 1. Jauniešu labbūtības veicināšana
 2. Jauniešu un ģimeņu atgriešanās novadā
 3. Sports un veselības veicināšana
 4. Atbalsts ģimenēm ar bērniem

Lauku attīstības jautājumu darba grupa

 1. Ilgtspējīgas lauku teritorijas
 2. Pieejama un kvalitatīva dzīves vide laukos
 3. Ekonomiski sabalansēta lauku vide
 4. Inovācijas laukos

Kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma attīstības jautājumu darba grupa           

 1. Sabiedrībai pieejams kultūras piedāvājums
 2. Aktīva sabiedrības kultūras līdzdalība
 3. Kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāls

Infrastruktūras un sabiedrisko pakalpojumu attīstības jautājumu darba

 1. Pašvaldības infrastruktūra
 2. Mājokļu un vides infrastruktūra
 3. Sasniedzamība
 4. Kapitālsabiedrību pakalpojumi

Sociālās palīdzības un veselības aprūpes jautājumu darba grupa

 1. Veselības aprūpe
 2. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi
 3. Inovācijas sociālajā jomā
 4. Sociāli mazaizsargātas ģimenes ar bērniem

Izglītības attīstības jautājumu darba grupa           

 1. Augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi
 2. Mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu orientēts izglītības piedāvājums
 3. Ilgtspējīga un efektīva izglītība sistēmas un resursu pārvaldīšana
 4. Atbalsts ikviena izaugsmei

Pārvaldības, pašvaldības pakalpojumu, iedzīvotāju iesaistes un speciālistu piesaistes jautājumu darba grupa       

 1. Pašvaldības pārvaldība
 2. Iedzīvotāju iesaiste un sabiedrības līdzdalība
 3. Pašvaldības pakalpojumu attīstība
 4. Speciālistu piesaiste novadam

 

 

Skip to content