Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Pils ielā 3, Alūksnē - Alūksnes novads

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Pils ielā 3, Alūksnē

 

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksne, Alūksnes novads apstipirināšana un saistošo noteikumu izdošana

Alūksnes novada dome 29.10.2020 ir pieņēmusi lēmumu Nr. 269 “Par saistošo noteikumu Nr.22/2020 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā” izdošanu”

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla geolatvija.lv/geo/tapis, kā arī Alūksnes novada pašvaldībā Dārza ielā 11, Alūksnē pie teritorijas plānotājas, iepriekš piesakoties pa tālruni 26606818.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Grafiskā daļa – Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi

Papildus dokumenti: Paskaidrojuma raksts

Ministrijas paziņojums par lokālplānojuma īstenošanu


Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksne, Alūksnes novads pirmās redakcijas publiskā apspriešana

 

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka 2020. gada 30. jūnijā Domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 193 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes priekšlikums paredz funkcionālā zonējuma maiņu nekustamajā īpašumā no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz Publiskas apbūves teritoriju (P2). Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no 2020.gada 13.augusta līdz 17.septembrim. Publiskās apspriešanās sanāksme notiks Alūksnes novada pašvaldības zālē 1. stāvā (adrese: Dārza ielā 11, Alūksne, Alūksnes novads) 2020. gada 9. septembrī plkst.18:00.

Lokālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties arī valsts vietotajā ģeotelpiskajās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā var iepazīties Klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā tās darba laikā.

Rakstiskus iesniegumus un priekšlikumus var iesniegt personīgi vai pa pastu līdz 2020. gada 17. septembrim Alūksnes novada pašvaldībā (adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301), kā arī elektroniski uz e-pasta adresi: dome@aluksne.lv. Fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Ieva Pārupe, tālr. 26606818, e-pasts: ieva.parupe@aluksne.lv

Pielikumi:

  1. Domes lēmums par pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
  2. Izstrādes vadītāja ziņojums par lokālplānojuma izstrādi
  3. Paskaidrojuma raksts
  4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
  5. Grafiskā daļa

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksne, Alūksnes novads

 

Alūksnes novada dome 26.03.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 85 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. – 2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā”.

 Lokālplānojuma izstrādes priekšlikums paredz funkcionālā zonējuma maiņu Lokālplānojuma teritorijā no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz Publiskas apbūves teritoriju (P), lai nodrošinātu Ierosinātāja saimnieciskās darbības attīstību.

 Lokāplānojuma teritorijā plānots veikt investīcijas un attīstīt apbūvi tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanai.

 Lokālplānojuma izstrādi vadīs Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānotāja I. Silbauma.

 Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami Alūksnes novada pašvaldībai, sūtot uz e-pastu: dome@aluksne.lv vai pa pastu uz adresi Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, fiziskajām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskā personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

DARBA UZDEVUMS

Skip to content