Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Pils ielā 3, Alūksnē

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksne, Alūksnes novads

Alūksnes novada dome 26.03.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 85 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. – 2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā”.

 Lokālplānojuma izstrādes priekšlikums paredz funkcionālā zonējuma maiņu Lokālplānojuma teritorijā no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz Publiskas apbūves teritoriju (P), lai nodrošinātu Ierosinātāja saimnieciskās darbības attīstību.

 Lokāplānojuma teritorijā plānots veikt investīcijas un attīstīt apbūvi tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanai.

 Lokālplānojuma izstrādi vadīs Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānotāja I. Silbauma.

 Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami Alūksnes novada pašvaldībai, sūtot uz e-pastu: dome@aluksne.lv vai pa pastu uz adresi Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, fiziskajām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskā personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

DARBA UZDEVUMS