Domes sēdes 27.06.2024. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 27.06.2024. darba kārtība

27.06.2024., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Izpilddirektora informācija.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķa iela 8, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
3. Par Alūksnes novada pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Brenci 10”-5, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Līgotņi”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
6. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža laucē nekustamajā īpašumā [..], Alūksnes novadā (lēmumprojekts).
7. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts un aleirīta atradnei “Lejupe”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā (lēmumprojekts).
8. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei “Zāgadi” iecirknī “Zāgadi-2023”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā (lēmumprojekts).
9. Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” (lēmumprojekts).
10. Par Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada publiskā pārskata apstiprināšanu (lēmumprojekts).
11. Par noteikumu Nr. _/2024 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību” izdošanu (lēmumprojekts).
12. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2024.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.23/2024 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu (lēmumprojekts).
13. Par saistošo noteikumu Nr.21/2024 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Alūksnes novadā” precizēšanu (lēmumprojekts).
14. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 14/2024 “Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” precizēšanu (lēmumprojekts).
15. Par saistošo noteikumu Nr. __/2024 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2023 “Par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu ēkas fasāžu restaurācijai, atjaunošanai, ēkas konservācijas darbiem Alūksnes novadā”” izdošanu (lēmumprojekts).
16. Par saistošo noteikumu Nr._/2024 “Alūksnes novada iedzīvotāju padomes nolikums” izdošanu (lēmumprojekts).
17. Par saistošo noteikumu Nr. ___/2024 “Alūksnes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums” izdošanu (lēmumprojekts).
18. Par projektu “Pils ielas (posmā no Kolberģa ielas līdz Kalnadruvu ielai) pārbūve” (lēmumprojekts).
19. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.02.2024. lēmumā Nr.61 “Par projektu “Sociālo mājokļu atjaunošana”” (lēmumprojekts).
20. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu (lēmumprojekts).
21. Par projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Alūksnes novadā” (lēmumprojekts).
22. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2019. lēmumā Nr. 172 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu” (lēmumprojekts).
23. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes Sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem (lēmumprojekts).
24. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2024. lēmumā Nr.172 “Par Alūksnes Tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumiem” (lēmumprojekts).
25. Par Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes maksas pakalpojumiem (lēmumprojekts).
26. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr.353 “Par Alūksnes novada pašvaldības iestādes “SPODRA” maksas pakalpojumiem un to cenrādi izdošanu” (lēmumprojekts).
27. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 395 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bibliotēkā” (lēmumprojekts).
28. Par saistošo noteikumu Nr._/2024 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2024 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam”” izdošanu (lēmumprojekts).
29. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada pašvaldības iestādei “SPODRA” (lēmumprojekts).
30. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Zemes lietu komisija” personālsastāvā (lēmumprojekts).
31. SLĒGTĀ DAĻA: Par pabalsta piešķiršanu.

Skip to content