Alūksnes novada pašvaldības domes 27.07.2023. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Alūksnes novada pašvaldības domes 27.07.2023. sēdes darba kārtība

27.07.2023., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Izpilddirektora informācija.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Seda 2” – 7, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Helēnas ielā 28-38, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
 5. Par nekustamā īpašuma “Cielaviņas”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā daļas nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā (lēmumprojekts).
 6. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu (lēmumprojekts).
 7. Par projektu “Pils ielas (posmā no Kolberģa ielas līdz Kalnadruvu ielai) pārbūve” (lēmumprojekts).
 8. Par konceptuālu atbalstu plānoto projektu sagatavošanai (lēmumprojekts).
 9. Par Dzīvokļu komisijas nolikumu (lēmumprojekts).
 10. Par saistošo noteikumu Nr. _/2023 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu (lēmumprojekts).
 11. Par saistošo noteikumu Nr. _/2023 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr.3/2023 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā” izdošanu (lēmumprojekts).
 12. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu R.Teicim (lēmumprojekts).
 13. Par maksas noteikšanu Dienas aprūpes centra “Saules stars” sociālajam pakalpojumam (lēmumprojekts).
 14. Par maksas noteikšanu sociālajam pakalpojumam “Specializētās darbnīcas” (lēmumprojekts).
 15. Par maksas noteikšanu Dienas aprūpes centra “Saules zaķi” sociālajam pakalpojumam (lēmumprojekts).
 16. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 25. septembra lēmumā Nr. 365 “Par Alūksnes Sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” (lēmumprojekts).
 17. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” (lēmumprojekts).
 18. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.478 “Par amata vietām un atlīdzību Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”” (lēmumprojekts).
 19. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam (lēmumprojekts).
 20. Par līdzekļu pārkārtošanu Ziemeru pamatskolai diagonālā pacēlāja iegādei (lēmumprojekts).
 21. Par līdzekļu pārkārtošanu Ziemeru pamatskolai garderobes aprīkojuma iegādei (lēmumprojekts).
 22. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes Sporta skolai (lēmumprojekts).
 23. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada Kultūras centram (lēmumprojekts).
 24. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”” izdošanu (lēmumprojekts).
 25. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei” (lēmumprojekts).
 26. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr.230 “Par amata vietām un atlīdzību Centrālajai administrācijai” (lēmumprojekts).
 27. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” direktoru (lēmumprojekts).
Skip to content