Domes sēdes 30.03.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 30.03.2023. darba kārtība

30.03.2023., plkst. 08:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Izpilddirektora informācija.
2. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumos Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”. (Lēmumprojekts)
3. Par noteikumu Nr._/2023 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” apstiprināšanu. (Lēmumprojekts)
4. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam” izdošanu. (Lēmumprojekts)
5. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”. (Lēmumprojekts)
6. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.01.2023. lēmumā Nr.14 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes vidusskolā”. (Lēmumprojekts)
7. Par saistošo noteikumu Nr. _/2023 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” izdošanu. (Lēmumprojekts)
8. Par pašvaldības darba reglamenta apstiprināšanu. (Lēmumprojekts)
9. Par Alūksnes novada pašvaldības domes komitejām. (Lēmumprojekts)
10. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 017 3934, īpašumā Gulbenes ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu. (Lēmumprojekts)
11. Par cirsmas īpašumā “Tempļakalna parks”, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu. (Lēmumprojekts)
12. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 039 6098, īpašumā Dzegužu ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu. (Lēmumprojekts)
13. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 74, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu. (Lēmumprojekts)
14. Par telpu Pils ielā 25 A, Alūksnē bezatlīdzības lietošanas termiņa pagarināšanu. (Lēmumprojekts)
15. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 25. augusta lēmumā Nr. 311 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Alsviķu iela 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. (Lēmumprojekts)
16. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. decembra lēmumā Nr. 392 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni” (kadastra numurs 3696 008 0051), Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, un darba uzdevuma un lokālplānojuma teritorijas apstiprināšanu”. (Lēmumprojekts)
17. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr. 46 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”. (Lēmumprojekts)
18. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Zemes lietu komisija” nolikumā. (Lēmumprojekts)
19. Par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas un noņemšanas saskaņošanu pašvaldībā. (Lēmumprojekts)
20. Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm 2023. gada vasaras sezonai. (Lēmumprojekts)
21. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2023. gada darba plāna apstiprināšanu. (Lēmumprojekts)
22. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2023. gada darba plāna apstiprināšanu. (Lēmumprojekts)
23. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2015. gada 30. jūlija lēmumā Nr. 249 “Par dalību Latvijas Nacionālajā veselību veicinošo pašvaldību tīklā”. (Lēmumprojekts)
24. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā” izdošanu. (Lēmumprojekts)
25. Par saistošo noteikumu Nr. _/2023 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” izdošanu. (Lēmumprojekts)
26. Par saistošo noteikumu Nr. _/2023 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā” izdošanu. (Lēmumprojekts)
27. Par saistošo noteikumu Nr. _/2023 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”” izdošanu. (Lēmumprojekts)
28. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Diānu PELAKU. (Lēmumprojekts)
29. Par atļauju Svetlanai PRENKAI-MIHAILOVAI savienot amatus. (Lēmumprojekts)
30. Par atļauju Ilzei KALNIŅAI savienot amatus. (Lēmumprojekts)
31. Par projektu “Pededzes upes baseina pieteku Alūksnes, Ievednes un Paparzes kvalitātes novērtējums”. (Lēmumprojekts)
32. Par projektu “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībai sniega motocikla iegāde”. (Lēmumprojekts)
33. Par elektroietaišu ierīkošanu. (Lēmumprojekts)
34. Par Alūksnes novada muzeja maksas pakalpojumiem. (Lēmumprojekts)
35. Par Alūksnes novada pašvaldības sporta infrastruktūras izmantošanas maksu. (Lēmumprojekts)

SĒDES SLĒGTĀ DAĻĀ:
36. [..].

Skip to content