Domes sēdes 26.10.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 26.10.2023. darba kārtība

26.10.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Izpilddirektora informācija.
2. Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.[..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmumprojekts).
3. Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmumprojekts).
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3694 002 0178, “Eglītes”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3660 004 0033, “Dienvidpuse”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 175”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļmala”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils iela 88, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Līkumi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
10. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Vējakalna ielā 4A– 1 un Vējakalna ielā 4A-2, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
11. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā [..], Alūksnes novadā (lēmumprojekts).
12. Par līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” (lēmumprojekts).
13. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. nolikumā Nr. 5/2022 “Alūksnes novada bibliotēkas nolikums” (lēmumprojekts).
14. Par grozījumu 31.03.2022. pašvaldības domes lēmumā Nr. 87 “Par novada nozīmes Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi” (lēmumprojekts).
15. Par grozījumu Alūksnes vidusskolas nolikumā (lēmumprojekts).
16. Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu (lēmumprojekts).
17. Par nolikuma “Sabiedrības iesaistei sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā” apstiprināšanu (lēmumprojekts).
18. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā” izdošanu (lēmumprojekts).
19. Par saistošo noteikumu Nr. __/2023 “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Alūksnes novadā” izdošanu (lēmumprojekts).
20. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes novada pašvaldības iestādes “ALJA” sniegtajiem maksas pakalpojumiem (lēmumprojekts).
21. Par saistošo noteikumu Nr. __/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 9/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” (lēmumprojekts).
22. Par SIA “Alūksnes enerģija” pamatkapitāla palielināšanu projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” Nr.5.6.2.0/21/I/010 īstenošanai (lēmumprojekts)
23. Par SIA “Rūpe” pamatkapitāla samazināšanu (lēmumprojekts).
24. Par līdzfinansējumu LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS OPEKALNA DRAUDZES projektam (lēmumprojekts).
25. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem lietusūdeņu attīrīšanas izdevumu kompensācijai (lēmumprojekts).
26. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļai (lēmumprojekts).
27. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada muzejam (lēmumprojekts).
28. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu ierakstīšanai Zemesgrāmatā (lēmumprojekts).
29. Par finansējuma piešķiršanu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (lēmumprojekts).
30. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos (lēmumprojekts).
31. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”” izdošanu (lēmumprojekts).
32. Par iekšējā audita sistēmu Alūksnes novada pašvaldībā (lēmumprojekts).
33. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” piešķiršanu (lēmumprojekts).
34. Par saistošo noteikumu “Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2016 “Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu (lēmumprojekts).

Skip to content