Domes sēdes 23.02.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 23.02.2023. darba kārtība

23.02.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Izpilddirektora informācija.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3652 002 0061, “Ezerslokas”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu (lēmumprojekts).
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3656 008 0173, “Diānas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jaundārzu iela 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļmalītes”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu Dārza ielā 11 un Brūža ielā 7, un ūdensvada Siguldas ielā un Pumpura ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
7. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (lēmumprojekts).
8. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam īpašumā Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (lēmumprojekts).
9. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2023. – 2025. gadam apstiprināšanu (lēmumprojekts).
10. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu (lēmumprojekts).
11. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 26. februāra noteikumos Nr. 2/2015 “Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildus finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem” (lēmumprojekts).
12. Par daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumiem (lēmumprojekts).
13. Par Strautiņu pamatskolas likvidāciju (lēmumprojekts).
14. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos (lēmumprojekts).
15. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei” (lēmumprojekts).
16. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumā Nr. 405 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldei” (lēmumprojekts).
17. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 224 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Mūzikas skolai” (lēmumprojekts).
18. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr. 476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis”” (lēmumprojekts).
19. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr.210 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte”” (lēmumprojekts).
20. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.477 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”” (lēmumprojekts).
21. Par amata vietām un atlīdzību Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”” (lēmumprojekts).
22. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.478 “Par amata vietām un atlīdzību Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”” (lēmumprojekts).
23. Par amata vietām un atlīdzību Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš” (lēmumprojekts).
24. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.484 “Par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā” (lēmumprojekts).
25. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.487 “Par amata vietām un atlīdzību Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai” (lēmumprojekts).
26. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr. 489 “Par amata vietām un atlīdzību Ziemeru pamatskolā” (lēmumprojekts).
27. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā (lēmumprojekts).
28. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļai (lēmumprojekts).
29. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bāriņtiesā (lēmumprojekts).
30. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 202 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA”” (lēmumprojekts).
31. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr.230 “Par amata vietām un atlīdzību Centrālajai administrācijai” (lēmumprojekts).
32. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai (lēmumprojekts).
33. Par īpašuma iegādi (lēmumprojekts).
34. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 25.08.2022. lēmumā Nr. 324 “Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 31.03.2022. lēmumā Nr.99 “Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem” (lēmumprojekts).
35. Par projektu “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība” (lēmumprojekts).

Skip to content