Domes sēdes 25.05.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 25.05.2023. darba kārtība

25.05.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Izpilddirektora informācija.
2. Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.[..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. (Lēmumprojekts)
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Helēnas iela 28-30, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu. (Lēmumprojekts)
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 007 1134, īpašumā Miera ielā 18, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu. (Lēmumprojekts)
5. Par cirsmas īpašumā “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu. (Lēmumprojekts)
6. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumā Nr. 98 “Par cirsmas īpašumā Pils iela 31, Alūksnē, Alūksnes novada (Muižas parks) atsavināšanu”. (Lēmumprojekts)
7. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā [..], Alūksnes novadā. (Lēmumprojekts)
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības daļas iznomāšanu. (Lēmumprojekts)
9. Par Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikuma izdošanu. (Lēmumprojekts)
10. Par Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Īpašumu atsavināšanas komisija” nolikuma izdošanu. (Lēmumprojekts)
11. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2020 “Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Alūksnes novadā”” izdošanu. (Lēmumprojekts)
12. Par saistošo noteikumu Nr. __/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA”” maksas pakalpojumiem un to cenrādi” izdošanu. (Lēmumprojekts)
13. Par nomas maksas noteikšanu Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamajām telpām Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. (Lēmumprojekts)
14. Par Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem. (Lēmumprojekts)
15. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem. (Lēmumprojekts)
16. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes Sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem. (Lēmumprojekts)
17. Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu plūdu radīto zaudējumu novēršanai. (Lēmumprojekts)
18. Par projektu “Jaunannas pagasta deju kopu tautas tērpu papildināšana, veicinot kultūras tradīciju saglabāšanu”. (Lēmumprojekts)
19. Par projektu “Tehniskā aprīkojuma iegāde Alūksnes novada kultūras piedāvājuma mūsdienīgai un līdzsvarotai attīstībai”. (Lēmumprojekts)
20. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 25.08.2022. lēmumā Nr. 319 “Par projektu “Iedvesmas bibliotēka””. (Lēmumprojekts)
21. Par finansējuma pārkārtošanu Alūksnes novada bibliotēkai. (Lēmumprojekts)
22. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Ilzenes feldšeru punktam un Kalncempju feldšeru – vecmāšu punktam. (Lēmumprojekts)
23. Par finansējuma pārkārtošanu bērnu un jauniešu brīvā laika vasaras aktivitātēm un nometnēm. (Lēmumprojekts)
24. Par finansējuma pārkārtošanu pašvaldības aģentūrai “SPODRA”. (Lēmumprojekts)
25. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 202 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA””. (Lēmumprojekts)
26. Par atļauju veikt iepirkuma procedūru transportlīdzekļu iegādei Alūksnes novada pašvaldībai. (Lēmumprojekts)
27. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”” izdošanu. (Lēmumprojekts)
28. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ieviņu Āboltiņu. (Lēmumprojekts)
29. Par Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoriem un vadītāju. (Lēmumprojekts)
30. Par Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru. (Lēmumprojekts)

Skip to content