Domes 27.04.2023. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Domes 27.04.2023. sēdes darba kārtība

27.04.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Izpilddirektora informācija.
2. Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (Lēmumprojekts).
3. Par dzīvojamās mājas [..] Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (Lēmumprojekts).
4. Par cirsmas īpašumā “Līkumi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (Lēmumprojekts).
5. Par cirsmas īpašumā Pils iela 31, Alūksnē, Alūksnes novadā (Muižas parks) atsavināšanu (Lēmumprojekts).
6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0154, “Mazās Papardes”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (Lēmumprojekts).
7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0069, “Jaunās Papardes”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (Lēmumprojekts).
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Strazdu iela 14, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu (Lēmumprojekts).
9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Strazdu iela 16, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu (Lēmumprojekts).
10. Par saistošo noteikumu Nr. /2023 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” izdošanu (Lēmumprojekts).
11. Par lokālplānojumu, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajā īpašumā Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā (Lēmumprojekts).
12. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra lēmumā Nr. 30 “Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2023. – 2025. gadam apstiprināšanu” (Lēmumprojekts).
13. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. noteikumos Nr.5/2022 “Kārtība, kādā tiek organizēts Alūksnes novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas process” (Lēmumprojekts).
14. Par atļaujas organizēt azartspēles Lielā Ezera ielā 8, Alūksnē, Alūksnes novadā atcelšanu (Lēmumprojekts).
15. Par totalizatoru likmju pieņemšanas vietu (Lēmumprojekts).
16. Par atļaujas organizēt azartspēles Pils ielā 27A, Alūksnē, Alūksnes novadā atcelšanu (Lēmumprojekts).
17. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta lēmumā Nr. 91 “Par elektroietaišu ierīkošanu” (Lēmumprojekts).
18. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošo noteikumu Nr. 5/2023 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā” precizēšanu (Lēmumprojekts).
19. Par saistošo noteikumu Nr. __/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” izdošanu (Lēmumprojekts).
20. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023 “Par izglītojamo pārvadājumiem, braukšanas maksas atvieglojumiem un izdevumu kompensācijas kārtību Alūksnes novadā” izdošanu (Lēmumprojekts).
21. Par Alūksnes Tūrisma informācijas centra nolikuma apstiprināšanu (Lēmumprojekts).
22. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 23.02.2023. lēmumā Nr.44 “Par amata vietām un atlīdzību Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”” (Lēmumprojekts).
23. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.475 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”” (Lēmumprojekts).
24. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr. 476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis”” (Lēmumprojekts).
25. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.477 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”” (Lēmumprojekts).
26. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 213 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas sākumskolai” (Lēmumprojekts).
27. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr.214 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada vidusskolai” (Lēmumprojekts).
28. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 215 “Par amata vietām un atlīdzību Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai” (Lēmumprojekts).
29. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei” (Lēmumprojekts).
30. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 206 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Kultūras centram” (Lēmumprojekts).
31. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 230 “Par amata vietām un atlīdzību Centrālajai administrācijai” (Lēmumprojekts).
32. Par Alūksnes novada Kultūras centra maksas pakalpojumiem (Lēmumprojekts).
33. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Alūksne” (Lēmumprojekts).
34. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži” (Lēmumprojekts).
35. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes Mākslas skolai (Lēmumprojekts).
36. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2022.gada 15.jūnija lēmumā Nr.242 “Par projektu “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2.kārta)”” (Lēmumprojekts).
37. Par Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma iekļaušanu, papildu finansējuma piešķiršanu un finansējuma pārkārtošanu (Lēmumprojekts).
38. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu (Lēmumprojekts).
39. Par kolektīvā iesnieguma “Par drošu un izgaismotu gājēju ceļu gar Alūksnes ezeru” izskatīšanu (Lēmumprojekts).
40. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023 “Par līdzdarbības līgumu slēgšanu Alūksnes novada pašvaldībā” izdošanu (Lēmumprojekts).

Skip to content