Domes sēdes 28.03.2024. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 28.03.2024. darba kārtība

28.03.2024., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Izpilddirektora informācija.
2. Par cirsmu paketes īpašumā Sīļu iela 2A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
3. Par cirsmas īpašumā “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmumprojekts).
4. Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm 2024. gada vasaras sezonai (lēmumprojekts).
5. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 28.01.2021. lēmumā Nr. 9 “Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2021.- 2025. gadam” (lēmumprojekts).
6. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmumprojekts).
7. Par apbūves tiesību (lēmumprojekts).
8. Par SIA “AP Kaudzītes” reorganizācijas uzsākšanu apvienošanas ceļā (lēmumprojekts).
9. Par saistošo noteikumu Nr. ___/2024 “Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 27. jūnija saistošo noteikumu Nr. 15/2013 “Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu (lēmumprojekts).
10. Par saistošo noteikumu Nr.__/2024 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” izdošanu (lēmumprojekts).
11. Par saistošo noteikumu Nr. _/2024 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu (lēmumprojekts).
12. Par saistošo noteikumu Nr. _/2024 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 25/2021 “Par aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā”” izdošanu (lēmumprojekts).
13. Par saistošo noteikumu Nr.__/2024 “Par interešu izglītības programmu licencēšanu” izdošanu (lēmumprojekts).
14. Par saistošo noteikumu Nr. _/2024 “Par interešu izglītības īstenošanu Alūksnes novadā” izdošanu (lēmumprojekts).
15. Par saistošo noteikumu Nr. _/2024 “Par līdzfinansējuma maksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes iestādēs” izdošanu (lēmumprojekts).
16. Par saistošo noteikumu Nr. ___/2024 “Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 49/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības galvojuma studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” atzīšanu par spēku zaudējuši (lēmumprojekts).
17. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.06.2022. lēmumā Nr. 255 “Par Alūksnes Sporta skolas nolikuma apstiprināšanu” (lēmumprojekts).
18. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra nolikumu (lēmumprojekts).
19. Par Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” nolikuma apstiprināšanu (lēmumprojekts).
20. Par Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Būvvalde” nolikuma apstiprināšanu (lēmumprojekts).
21. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu (lēmumprojekts).
22. Par projektu “Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā” (lēmumprojekts).
23. Par projektu “Zivju resursu aizsardzība Alūksnes novadā” (lēmumprojekts).
24. Par dalību Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projektā Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” (lēmumprojekts).
25. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš” (lēmumprojekts).
26. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” (lēmumprojekts).
27. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” (lēmumprojekts).
28. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” Alūksnes novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanas noteikumu un cenas apstiprināšanu (lēmumprojekts).
29. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 373 “Par amata vietām un atlīdzību Centrālajā administrācijā” (lēmumprojekts).
30. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 374 “Par amata vietām un atlīdzību Būvvaldē” (lēmumprojekts).
Slēgtajā daļā tiks izskatīti:
lēmuma projekts par grozījumu lēmumā par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi.
četri lēmuma projekti par īpašuma iegādi.

Skip to content