Domes sēdes 30.11.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 30.11.2023. darba kārtība

30.11.2023., plkst. 9:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Izpilddirektora informācija.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kadiķi 1”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projekts).
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3668 010 0505, “Dzērves”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projekts).
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalniņi 1”, Liepnas pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu (lēmuma projekts).
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazās Kalnadruvas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu (lēmuma projekts).
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Liepna 4”-1, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projekts).
7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3672 002 0279, īpašumā “Kopmītne”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projekts).
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projekts).
9. Par nekustamo īpašumu Torņa ielā 1-17, Alūksnē, Alūksnes novadā (lēmuma projekts).
10. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 26.10.2023. lēmumā Nr. 295 “Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.[..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības” (lēmuma projekts).
11. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 26.10.2023. lēmumā Nr. 296 “Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības” (lēmuma projekts).
12. Par apgrūtinājuma atzīmes – ceļa servitūta (kods 7315030100005) dzēšanu un ceļa servitūta (kods 7315030100007) platības samazināšanu nekustamā īpašuma “Lazdas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3660 003 0013 (lēmuma projekts).
13. Par apgrūtinājuma atzīmes – ceļa servitūta (kods 7315030100005) dzēšanu nekustamā īpašuma “Kalnamērnieki”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3660 003 0023 (lēmuma projekts).
14. Par nekustamā īpašuma “V410”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā ar kadastra apzīmējumu 3694 005 0095 zemes vienību sadali (lēmuma projekts).
15. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Zemes lietu komisija” nolikumā (lēmuma projekts).
16. Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem (lēmuma projekts).
17. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu (lēmuma projekts).
18. Par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna apstiprināšanu un atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidošanu (lēmuma projekts).
19. Par saistošo noteikumu Nr. __/2023 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku nosaukuma norādes zīmes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projekts).
20. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023 “Par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu ēkas fasāžu restaurācijai, atjaunošanai, ēkas konservācijas darbiem Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projekts).
21. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023 “Par medībām Alūksnes pilsētā” izdošanu (lēmuma projekts).
22. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 30/2023 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā” precizēšanu (lēmuma projekts).
23. Par saistošo noteikumu Nr. __/2023 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projekts).
24. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam un audžuģimenei Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projekts).
25. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai” izdošanu (lēmuma projekts).
26. Par Alūksnes novada pašvaldības iestādes “SPODRA” maksas pakalpojumiem un to cenrādi izdošanu (lēmuma projekts).
27. Par saistošo noteikumu Nr. __/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr.14/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem un to cenrādi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” (lēmuma projekts).
28. Par noteikumu Nr. ____/2023 “Alūksnes novada pašvaldības Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru klientu apkalpošanas noteikumi” izdošanu (lēmuma projekts).
29. Par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros izstrādātās rīcības programmas “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns” apstiprināšanu (lēmuma projekts).
30. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 23.08.2018. lēmumā Nr. 298 “Par Alūksnes Tūrisma informācijas centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem” (lēmuma projekts).
31. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 18.06.2021. lēmumā Nr. 175 “Par Alūksnes Tūrisma informācijas centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem” (lēmuma projekts).
32. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu (lēmuma projekts).
33. Par projektu “Publiskās ārtelpas attīstīšana Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā” (lēmuma projekts).
34. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr. 33 “Par noteikumu Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2023. gadam” izdošanu (lēmuma projekts).
35. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2024. gadam (lēmuma projekts).
36. Par līdzdarbības līguma slēgšanu ar biedrību “RALLY ALŪKSNE” (lēmuma projekts).
37. Par valsts budžeta finansējumu Alūksnes novada pašvaldības interešu izglītības iestādei mācību līdzekļu iegādei (lēmuma projekts).
38. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes vidusskolai (lēmuma projekts).
39. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai (lēmuma projekts).
40. Par finansējuma izdalīšanu skolēnu pārvadājumiem (lēmuma projekts).
41. Par nekustamo īpašumu iegādi (lēmuma projekts).
42. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”” izdošanu (lēmuma projekts).
43. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija” nolikumā (lēmuma projekts).
44. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. lēmumā Nr. 179 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” (lēmuma projekts).
45. Par amata vietām un atlīdzību Centrālajā administrācijā (lēmuma projekts).
46. Par amata vietām un atlīdzību Būvvaldē (lēmuma projekts).
47. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā (lēmuma projekts).
48. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bāriņtiesā (lēmuma projekts).
49. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības policijai (lēmuma projekts).
50. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldē (lēmuma projekts).
51. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē (lēmuma projekts).
52. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Mūzikas skolā (lēmuma projekts).
53. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Mākslas skolā (lēmuma projekts).
54. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Sporta skolā (lēmuma projekts).
55. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā (lēmuma projekts).
56. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes vidusskolā (lēmuma projekts).
57. Par amata vietām un atlīdzību Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā (lēmuma projekts).
58. Par amata vietām un atlīdzību Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā (lēmuma projekts).
59. Par amata vietām un atlīdzību Ziemeru pamatskolā (lēmuma projekts).
60. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” (lēmuma projekts).
61. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” (lēmuma projekts).
62. Par amata vietām un atlīdzību Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte” (lēmuma projekts).
63. Par amata vietām un atlīdzību Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” (lēmuma projekts).
64. Par amata vietām un atlīdzību Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš” (lēmuma projekts).
65. Par amata vietām un atlīdzību Izglītības pārvaldē (lēmuma projekts).
66. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada muzejā (lēmuma projekts).
67. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bibliotēkā (lēmuma projekts).
68. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Kultūras centrā (lēmuma projekts).
69. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Tūrisma informācijas centrā (lēmuma projekts).
70. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības iestādē “ALJA” (lēmuma projekts).
71. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības iestādē “SPODRA” (lēmuma projekts).
72. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta noteikumos Nr. 1/2023 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” (lēmuma projekts).
73. Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu (lēmuma projekts).
74. Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas personālsastāvā (lēmuma projekts).
SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ TIKS IZSKATĪTI:
Trīs lēmuma projekti par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi.
Lēmuma projekts par Būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu.

Skip to content