Domes 29.02.2024. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Domes 29.02.2024. sēdes darba kārtība

29.02.2024., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Izpilddirektora informācija.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Tērces”-14, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (Lēmumprojekts).
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņš”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (Lēmumprojekts).
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņš 1”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (Lēmumprojekts).
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zinīši”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (Lēmumprojekts).
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zvaniņi”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (Lēmumprojekts).
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Reitnieki”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu (Lēmumprojekts).
8. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 28.03.2019. lēmuma Nr. 73 “Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 005 0254, “Pušpuri”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu” atcelšanu (Lēmumprojekts).
9. Par nekustamo īpašumu Apes ielā 12-44, Alūksnē, Alūksnes novadā (Lēmumprojekts).
10. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Alūksnē, Alūksnes novadā daļu iznomāšanu (Lēmumprojekts).
11. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajā īpašumā Jaundārzu ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu (Lēmumprojekts). 
12. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, nekustamajā īpašumā “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (Lēmumprojekts).
13. Par noteikumu “Par pašvaldības mantas atsavināšanas izdevumiem un rīcību ar iegūtajiem līdzekļiem” apstiprināšanu (Lēmumprojekts).
14. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. noteikumos Nr. 5/2022 “Kārtībā, kādā tiek organizēts Alūksnes novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas process” (Lēmumprojekts).
15. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2024. – 2026. gadam apstiprināšanu (Lēmumprojekts).
16. Par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda (Lēmumprojekts).
17. Par saistošo noteikumu Nr._/2024 “Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 19/2023 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” izdošanu (Lēmumprojekts).
18. Par grozījumiem Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nolikumā (Lēmumprojekts).
19. Par grozījumiem Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā (Lēmumprojekts).
20. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. lēmumā Nr. 150 “Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” nolikuma apstiprināšanu” (Lēmumprojekts).
21. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumā Nr. 249 “Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” nolikuma apstiprināšanu” (Lēmumprojekts).
22. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.04.2018. lēmumā Nr. 149 “Par Ziemeru pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” (Lēmumprojekts).
23. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.05.2021. lēmumā Nr. 149 “Par Alūksnes Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu” (Lēmumprojekts).
24. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 342 “Par Alūksnes Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu” (Lēmumprojekts).
25. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. nolikumā Nr. 4/2022 “Alūksnes novada muzeja nolikums” (Lēmumprojekts).
26. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. lēmumā Nr. 146 “Par Alūksnes novada Kultūras centra nolikuma apstiprināšanu” (Lēmumprojekts).
27. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. lēmumā Nr. 148 “Par Alūksnes novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu” (Lēmumprojekts).
28. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. lēmumā Nr. 149 “Par Alūksnes novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu” (Lēmumprojekts).
29. Par Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa” nolikumu (Lēmumprojekts).
30. Par nolikuma “Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu (Lēmumprojekts).
31. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu (Lēmumprojekts).
32. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 25.05.2023. lēmumā Nr.158 “Par projektu “Tehniskā aprīkojuma iegāde Alūksnes novada kultūras piedāvājuma mūsdienīgai un līdzsvarotai attīstībai”” (Lēmumprojekts).
33. Par līdzekļu pārkārtošanu Alūksnes novada Kultūras centram projekta īstenošanai (Lēmumprojekts).
34. Par līdzekļu izdalīšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pārbūves būvdarbu veikšanas mazdārziņu “Sīļi -1” teritorijā līdzfinansējumam (Lēmumprojekts).
35. Par līdzekļu izdalīšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas Biatlona federācijai (Lēmumprojekts).
36. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos (Lēmumprojekts).
37. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Alūksne” (Lēmumprojekts).
38. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži” (Lēmumprojekts).
39. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 388 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis”” (Lēmumprojekts).
40. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 398 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības iestādē “ALJA”” (Lēmumprojekts).
41. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 399 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības iestādē “SPODRA”” (Lēmumprojekts).
42. Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju (Lēmumprojekts).
Slēgtajā daļā tiks izskatīts:
lēmuma projekts par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi.
lēmuma projekts par lēmuma apstrīdēšanu par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.

Skip to content