Attīstības komiteja - Alūksnes novads

Attīstības komiteja

Attīstības komiteja 8 deputātu sastāvā:
Komitejas priekšsēdētājs - Druvis Tomsons
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Modris Lazdekalns
Ilze Līviņa
Druvis Mucenieks
Modris Račiks
Verners Kalējs
Laimonis Sīpols
Jānis Skulte

Attīstības komiteja sagatavo izskatīšanai (saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikuma 11. pantu) domes sēdē lēmumu projektus un sniedz atzinumus jautājumos, kas saistīti ar:

 • teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem, to izstrādi un īstenošanu;
 • ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 • publiskās teritorijas un infrastruktūras attīstību, publiskā lietošanā esoša pašvaldības īpašuma izmantošanu;
 • investīciju projektu sagatavošanu un ieviešanu;
 • satiksmes infrastruktūras attīstību, sabiedriskā transporta pakalpojumiem;
 • saimnieciskās darbības sekmēšanu;
 • tūrisma produktu attīstību un to mārketinga pasākumiem nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • novada administratīvās teritorijas dalījumu;
 • sabiedrības virzītu iniciatīvu ieviešanu teritorijas attīstības jomā, piemēram, līdzdalības budžeta ieviešanu;
 • vides aizsardzību un klimata pārmaiņām;
 • komunālo pakalpojumu organizāciju (siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, atkritumu apsaimniekošana);
 • jaunas būvniecības iecerēm vai esošo būvju uzturēšanas un izmantošanas prasībām;
 • būvniecības procesu, zemes izmantošanu un apbūvi;
 • pašvaldības publiskā pārskata apstiprināšanu;
 • e-pārvaldību (informācijas un tehnoloģijas attīstīšanu pārvaldības procesos);
 • starptautisko sadarbību;
 • sadarbību ar valsts, pašvaldības institūcijām, privātpersonām, biedrībām, fondiem un nodibinājumiem, jautājumos, kas ir saistīti ar šīs komitejas kompetencē esošiem jautājumiem;
 • citiem domes priekšsēdētāja uzdotiem, domes lēmumos vai normatīvajos aktos noteiktiem jautājumiem.
15.07.2024. Darba kārtība

 

Protokols
17.06.2024. Darba kārtība

 

Protokols
20.05.2024. Darba kārtība Protokols
15.04.2024.

 

Darba kārtība Protokols
18.03.2024. Darba kārtība Protokols
19.02.2024. Darba kārtība Protokols
15.01.2024. Darba kārtība Protokols
Skip to content